HE 176/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain ja ajoneuvolain muuttamisesta. Hallituksen esityksen taustaksi tehdyt monipuoliset selvitykset taustoittavat hyvin nykytilaa ja taksisääntelyn toimivuutta sekä muutostarpeita.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että taksialaa on kehitetty siten, että alalle saadaan uusia digitaalisia palveluita, alallepääsyä helpotetaan ja voimakasta sääntelyä, joka alalla on pitkään vallinnut, helpotetaan. Hallituksen esityksessä on myös kiinnitetty huomiota harmaan talouden torjuntaan alalla, Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että markkinat toimivat reilusti. Keskuskauppakamari kuitenkin haluaa korostaa, että taksisääntelyn muutokset ovat olleet suuria sekä käyttäjille että alan toimijoille alalla, joka oli hyvin tiukasti säänneltyä aiemmin. Tilanne vaatii uudenlaista tarkkaavaisuutta sekä alan toimijoilta että kuluttajilta. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että uuden sääntelyn mukanaan tuomiin mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Suuren muutoksen takia on kuitenkin annettava aikaa sekä kuluttajille että alan toimijoille sopeutua uuteen tilanteeseen.

Lisäksi Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että Suomella on erittäin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet liikennesektorilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös taksiliikenne on nähtävä osana kokonaisuutta, jossa uusia liikkumispalveluita voidaan ottaa kuluttajien käyttöön.

Harmaan talouden torjunta taksialalla ja taksamittarin käyttö

Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että harmaan talouden torjuntaan on kiinnitetty huomiota. Todettakoon kuitenkin, että hallituksen esityksessä tuodaan esille, että harmaan talouden todellisen suuruuden arvioiminen on hankalaa tässä vaiheessa. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan tosiallinen tilanne tulisi selvittää ennen kuin valitaan keinot millä harmaata taloutta torjutaan.

Keskuskauppakamari korostaa, että taksamittarisääntelyä uudistettaessa on varmistettava teknologianeutraalius, ettei nyt tehtävillä muutoksilla suljeta pois uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että taksamittarin sääntelyn uudistamisen yhteydessä tavoite oli mahdollistaa sovelluspohjaisten ratkaisujen käyttö ja madaltaa alalle tuloa. Keskuskauppakamarin näkemyksen tästä tavoitteesta ei ole syytä luopua, markkinan on oltava tasapuolinen sekä uusille että vanhoille toimijoille ja mahdollistettava myös uudet liiketoimintamallit. Hallituksen esityksestä ei käy selvästi esille, mitä vaatimus taksamittarista ja digitaalista sovelluksista käytännössä tarkoittaisi.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe

Keskuskauppakamari pyytää selventämään lakia siltä osin kuin se koskee uutta velvollisuutta taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksesta ja -kokeesta. On tärkeää varmistaa, että yrittäjäkoulutus- ja koe ovat oikeasuhtaisia myös alalle tulon osalta, näiltä osin käytettävä kieli tulee olla suhteutettuna muihin vastaaviin ammattiryhmiin verrattuna.

Taksivalaisin

Keskuskauppakamari ei näe tarpeellisena hallituksen esityksen mukaista toimea taksivalaisimen käyttövelvollisuuteen, esitetyssä laajuudessa käyttövelvollisuus saattaa estää uudet kehittyvät liiketoimintamallit.

Taksipalveluiden turvallisuus ja laatu

Keskuskauppakamari pitää hyvänä erityisryhmien osalta hallituksen esitykseen tehtyjä muutoksia luotettavien ja turvallisten palveluiden saamiseksi.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood