Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä HE 63/2021 vp laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Kiitän lausuntopyynnöstä ja lausun Keskuskauppakamarin asiantuntijana kunnioittavasti asiassa seuraavaa.

Tonnistoverolain 8 §:n muuttaminen

Tonnistoverolakia muutettaisiin siten, että Suomessa kaksoisrekisteröidyt alukset katsottaisiin tonnistoverokelpoisiksi aluksiksi ja siten tonnistoverotuksen soveltamisalaan kuuluviksi. Ehdotus liittyy liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan lakiehdotuksen merilain 1 luvun muuttamisesta. Ehdotetun lain tavoitteena on mahdollistaa kansainvälistä meriliikennettä harjoittavan yhtiön alusten niin kutsuttu kaksoisrekisteröinti Suomessa ilman tonnistoverolain tulkinnanvaraisuudesta johtuvia yllättäviä tai ankaria veroseuraamuksia.

Ehdotettu muutos on kannatettava. On hyvä, että oikeustilaa täsmennetään lain tasolla, jottei verokohtelun tulkinnanvaraisuus estä tonnistoverotettavia toimijoita hyödyntämästä merilain 1 luvun muutoksen mahdollistamaa kaksoisrekisteröintiä.

Tuloverolain 69 §:n muuttaminen

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa työnantajan henkilökuntaetuna tarjoaman verovapaan kulttuuriedun käyttäminen myös etäyhteyden kautta tarjottaviin kulttuuritapahtumiin.

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnattujen korona-ajan kyselyiden perusteella lähes kaikki taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivat yritykset ovat kärsineet koronavirusepidemiasta. Viimeisin kysely toteutettiin 27.4.2021, ja siihen vastasi 41 taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivaa yritystä. Vastaajista 95 % raportoi koronavirusepidemian vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti, ja 90 % odotti koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana.

Samassa kyselyssä selvitettiin lisäksi yritysten näkemyksiä niistä pysyvistä muutoksista, joita koronavirusepidemia jättää yritystoimintaan. Taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivista vastaajayrityksistä yli 73 % katsoi koronavirusepidemian vauhdittaneen digitalisaatiota.

Ehdotettu muutos on tärkeä koronavirusepidemiasta kärsineen kulttuuri- ja viihdealan toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi ehdotettu muutos päivittäisi kulttuuriedun käyttämistä koskevan säännöksen vastaamaan alalla tapahtuvaa pysyvämpää digitalisaatiota.

Tuloverolain 123 §:n muuttaminen

Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuntarakennelain mukaisissa kuntajaon muuttamistilanteissa vastaanottavalla kunnalla olisi oikeus vähentää yhdistyvän kunnan tai siirtyvän kunnan osan tappio. Lisäksi kuntayhtymien yhdistyessä tai jakautuessa kuntalain mukaisesti vastaanottavalla kuntayhtymällä olisi oikeus vähentää yhdistyvän tai jakautuvan kuntayhtymän tappio. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa tappioiden siirtyminen kuntien yhdistymisissä ja siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan sekä kuntayhtymien yhdistymisissä ja jakautumisissa.

Ehdotettu muutos on kannatettava. Kuntien ja kuntayhtymien tappioiden siirtymistä selkeyttävä säännös on tärkeä sen vuoksi, ettei riski tappioiden menettämisestä haittaisi kuntatalouden ja kuntien toimintaedellytysten kannalta tarkoituksenmukaisten uudelleenjärjestelyjen toteuttamista.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää