Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 A §:N muuttamisesta (HE 185/2020 VP)

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä sekä muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Ehdotetulla lailla Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä mahdollistettaisiin Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön niin sanottujen lopullisten tappioiden huomioon ottaminen EU-oikeudessa edellytetyllä tavalla kotimaisen emoyhtiön verotuksessa.

Kiitän lausuntopyynnöstä ja lausun Keskuskauppakamarin asiantuntijana kunnioittavasti asiassa seuraavaa.

Ehdotettua konsernivähennystä sovellettaisiin vain niihin yhtiöihin, jotka voivat olla konserniavustuslain mukaan konserniavustuksen antajana ja saajana. Lisäksi konsernivähennyksen määrälle asetettaisiin eräitä Ruotsin koncernavdrag -sääntelyä vastaavia rajoituksia. Tappioiden lopullisuutta arvioitaisiin EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenevien periaatteiden mukaisesti, ja näyttötaakka tappioiden lopullisuudesta kohdistuisi konsernivähennystä vaativaan emoyhtiöön.

Konsernivähennykselle asetettujen ehtojen vuoksi konsernivähennyssäännökset tulisivat käytännössä harvoin sovellettaviksi, eli kotimaiset emoyhtiöt saisivat vähentää ulkomaisten tytäryhtiöidensä tappioita vain hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lakiehdotus vastaa EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jossa on asetettu vastaavat tiukat edellytykset lopullisten tappioiden siirtymiselle emoyhtiön hyödynnettäväksi. Se, että valittu sääntelymalli vastaa Ruotsin vakiintunutta koncernavdrag -sääntelyä, vähentää riskiä sääntelyn EU-oikeudellisista tulkintakysymyksistä. Esitys on kannatettava myös siksi, että se selkeyttää ja täsmentää nykyistä oikeustilaa.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää