Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt (VN/17576/2021) määrätyiltä tahoilta lausuntoa otsikkoasiassa. Keskuskauppakamarin lausunnon pääkohdat ovat seuraavat:

  • Keskuskauppakamari pitää esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina ja tarkoituksenmukaisina.
  • Keskuskauppakamari esittää epäilyksensä siitä, onko tarkoituksenmukaista rajata Suomessa opiskelukartoituksessa oleskelevat toisen asteen opiskelijat oppivelvollisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.
  • Keskuskauppakamari huomauttaa, että oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetun rahoituksen riittävyys on noussut huolenaiheeksi. Tässä samassa yhteydessä olisi luontevaa tehdä esitykset tarvittavista lisämäärärahoista.

Tarkemmat perustelut


Keskuskauppakamari pitää esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina ja tarkoituksenmukaisina. Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon aikana on ilmennyt selkeitä tarpeita päivittää lainsäädäntöä ja näihin tarpeisiin on pääosin vastattu tässä hallituksen esityksessä.

Hallituksen esityksessä esitetään, että Suomessa opiskelutarkoituksessa oleskelevat toisen asteen opiskelijat rajataan oppivelvollisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Keskuskauppakamari esittää oman epäilyksensä siitä, onko toimenpide tarkoituksenmukainen ja tarpeellinen. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan tämä joukko opiskelijoita on varsin pieni eikä esimerkiksi maksuttomista oppimateriaaleista koituvaa säästöä voida pitää merkittävänä. Sen sijaan Keskuskauppakamari huomauttaa, että Suomi tarvitsee merkittävästi lisää työhön ja opiskeluun perustuvaa maahanmuuttoa, jotta pystytään vastaamaan väestörakenteen muutokseen ja pahenevaan osaajapulaan.

Keskuskauppakamari huomauttaa, että hallitus on sitoutunut kattamaan kaikki oppivelvollisuuden laajentamisesta koituvat kulut. Oppivelvollisuuden laajentamiseen osoitetun rahoituksen riittävyys on noussut huolenaiheeksi ja viestit koulutuksenjärjestäjiltä osoittavat, että alun perin uudistuksen toimeenpanoon varattu rahoitus ei ole riittävä. Keskuskauppakamari katsoo, että samassa yhteydessä, kun oppivelvollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä päivitetään, olisi ollut järkevää tarkastella rahoituksen riittävyyttä ja tehdä esitykset lisämäärärahoista.

Kategoriat:Osaaminen, Mikko Valtonen