Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Nainen kävelee portaita kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo rannekelloa. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE-luonnos).

HE-luonnoksella ehdotetaan kirjanpitolain mikroyrityksen, pienyrityksen sekä keskikokoisen ja suuryrityksen määritelmien euromääräisiä raja-arvoja tarkistettavaksi inflaatiokehitystä vastaavasti ylöspäin. Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön komission delegoitu direktiivi (EU) 2023/2775 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen muutosten osalta. Ehdotetut säännökset on tarkoitettu sovellettavaksi 1.1.2024 ja sen jälkeen alkaneilla tilikausilla.

Keskuskauppakamari kannattaa HE-luonnosta ja siinä ehdotettuja säännöksiä. Ehdotetut raja-arvojen muutokset heijastavat komission direktiivin tavoitteen mukaisesti tilinpäätösdirektiivin antamisen jälkeen tapahtunutta inflaatiokehitystä. Jos tilinpäätösdirektiiviin tehtyjä muutoksia ei otettaisi huomioon kansallisessa sääntelyssä, johtaisi tämä tosiasiallisesti kansalliseen lisäsääntelyyn direktiivin vaatimuksiin verrattuna. Yritysten kokoluokkien raja-arvojen korottaminen on omiaan keventämään yritysten hallinnollista taakkaa niin taloudelliseen raportointiin kuin kestävyysraportointiin liittyen. Raja-arvojen korottaminen on myös omiaan helpottamaan kestävyysraportoinnin siirtymävaiheeseen liittyvää osaajapulaa.

Keskuskauppakamari kiinnittää työ- ja elinkeinoministeriön huomiota siihen, että tilintarkastusvelvollisuutta koskevia tilintarkastuslain kokorajoja ei ole sidottu kirjanpitolain kokorajoihin. Keskuskauppakamari katsoo, että johdonmukaisuuden vuoksi myös tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvoihin olisi tehtävä vähintään vastaava inflaatiokorjaus. Tämän voidaan katsoa olleen myös komission direktiivin tarkoituksena, koska tilinpäätösdirektiivissä tilintarkastuspakko on ulotettu koskemaan yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, suuryrityksiä sekä keskisuuria yrityksiä. Keskuskauppakamari pitää hallitusohjelmaankin kirjatun yritysten hallinnollisten taakan keventämisen näkökulmasta perusteltuna, että lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja korotettaisiin tästäkin vielä maltillisesti niin, että kirjanpitolaissa tarkoitetut mikroyritykset rajattaisiin tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Talous, Lainsäädäntö, Ville Kajala