MEN 24/2014: Rahankeräystä mainostavat tarrat linja-autoissa

Lausunto:    MEN 24/2014                                     29.10.2014
Mainostaja: Vapaa kielivalinta ry
Media:         Ulkomainonta
Päätös:        Vapauttava lausunto 

RAHANKERÄYSTÄ MAINOSTAVAT TARRAT LINJA-AUTOISSA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä Vapaa kielivalinta ry:n mainoksista Helsingin seudun linja-autoissa. Lausuntojen pyytäjien mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska ne syrjivät suomenruotsalaista väestöä ja ruotsin kieltä.

Mainos       

Mainostarroja on ollut linja-autojen penkkien selkänojissa. Mainos on taustaväriltään punainen ja siinä on ylhäällä teksti ”Suvaitsevampi Suomi”, keskellä ”www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi/rahankerays” ja alhaalla oikeassa kulmassa ”Pakko pois”. Mainoksen alareunassa on rahankeräysluvan numero.

Mainostajan lausuma

Mainos palvelee varojen keräämistä yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa varten. Rahankeräyksellä on poliisihallituksen rahankeräyslupa.

Vapaa kielivalinta ry:n sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomenkielisissä oppilaitoksissa opiskeltavien kielten vapaata valintaa, ruotsin kielen saamista valinnaiseksi, toimia epätarkoituksenmukaisten kielitaitovaatimusten poistamiseksi julkisissa tehtävissä ja viroissa sekä edistää niiden kansalaisten yhteistoimintaa, joita tämä asia koskee. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kyseisiä oikeuksia koskevaa kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.”

Mainoksen tarkoituksena on ilmaista yleisölle se tarkoitus, johon rahalahjoituksia pyydetään. Mainostajan käsityksen mukaan mainoksen on ilmaistava selkeästi, millaisen toiminnan järjestämiseen varoja kerätään, sillä tämä on lahjoittajien edun vuoksi välttämätöntä ja rahankeräysluvan ehtojen velvoittamaa.

Ruotsin pakollisuuden poistaminen oppiaineena ei ole kaikkien kansalaisten mieleen, mutta se ei kuitenkaan saa olla esteenä asian ajamiseen. Vapaaehtoisuus on suvaitsevampaa kuin ruotsin pakollisuus. Käytämme ilmaisua ”ruotsi vapaaehtoiseksi” emmekä sanaa ”pakkoruotsi”, koska haluamme välttää väärin ymmärryksen mahdollisuuden siitä, että vastustaisimme ruotsin kieltä tai ruotsia puhuvia ihmisiä. Tekstin loppu ”pakko pois” vetoaa vapauden arvoihin. Tavoitteena on, että laeista ja asetuksista poistetaan ne kohdat, jotka merkitsevät ruotsin pakollisuutta oppiaineena ja jotka rajoittavat tarpeettomasti yksilöiden valintoja kieliopinnoissa ja yhteiskunnassa.

Mainoksessa esitetty, yhdistyksen toimintaa koskeva sanoma on järjestäytymis- ja kokoontumisvapauksien harjoittamista. Se on avoimeen yhteiskuntaan kuuluvaa ajatuksen ja mielipiteen vapautta.

Ruotsinkielisten näkökohtien esittämistä ei voida todeta sopimattomaksi sillä perustella, että toiminta saattaa häiritä suomenkielisiä ihmisiä.  Vastaavasti suomenkielisten näkökohtien esittämistä ei voida todeta sopimattomaksi sillä perustella, että toiminta saattaa häiritä joitakin ruotsinkielisiä ihmisiä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään tai sallia etniseen tai kansalliseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä ihmisryhmää.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kampanjan tarkoituksena on ollut herättää keskustelua ruotsin kielen asemasta Suomessa ja kerätä rahaa tässä tarkoituksessa. Tällainen keskustelu kuuluu perustuslain sananvapaussäännöksen ytimeen. Mainoksen esitys- tai julkaisutavan ei voida katsoa olevan syrjivä tai muutoin hyvän tavan vastainen.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen.

Arja Hiltunen                                                 Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                        sihteeri