MEN 43/2019: Poliittisen mainoksen julkaiseminen sanomalehdessä

Lausunto:
MEN 43/2019
Markkinoija:
Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalue
Media:
lehti
Päätös:
vapauttava

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:       MEN 43/2019
Mainostaja:   Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalue
Media:              Helsingin Sanomat
Päätös:             Vapauttava lausunto

POLIITTISEN MAINOKSEN JULKAISEMINEN SANOMALEHDESSÄ 

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Poliittisen mainoksen julkaiseminen oli hyvän tavan mukaista, sillä sen katsottiin olevan osa yhteiskunnallista keskustelua.

Lausuntopyyntö 

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä poliittisesta mainoksesta, joka on julkaistu sanomalehdessä 29.9.2019. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos ei ole rehellinen tai totuudenmukainen, vaan sisältää useita valheellisia väittämiä. Mainoksen maksajana on ollut Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalue.

Lausunnonpyytäjän mukaan sanomalehti ei ole mainoksen julkaisemisessa ottanut huomioon yhteiskunnallista vastuutaan. Se on tietoisesti jakanut totalitaristisen valtion propagandaa liittyen sen parhaillaan suorittamaan kansainvälisen lain ja ihmisoikeussopimuksien vastaiseen väkivaltaan. Mainoksen julkaiseminen heikentää yleisön luottamusta markkinointiin, minkä osoittaa esimerkiksi asiasta noussut kohu sosiaalisessa mediassa.

Kiinan kansantasavalta tekee koko ajan väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan, ja tämä on jatkunut ja jopa pahentunut mainoksen julkaisemisen jälkeen. Myös mainoksen julkaissut sanomalehti on raportoinut tästä.

Mainoksessa väitetään, että tätä väkivaltaa ei tapahdu. Näin siinä tosiasiassa hyväksytään väkivalta ja menettelyn laittomuus. Samalla mainos ei kunnioita ihmisarvoa, koska sen tarkoitus on peitellä hallinnon jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia.

Sanomalehden vastaus

Mainoksen maksajana oli Hongkongin erityishallintoalue. Kyse oli kokosivun ilmoituksesta. Ilmoitus erottuu selvästi lehden toimituksellisesta aineistosta. Ilmoituksen vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa alakulmassa on yksiselitteinen merkintä ”MAINOS”. Mainoksessa on myös ilmoittajataho merkitty yksiselitteisesti.

Mainos on tyypiltään yhteiskunnallista, aatteellista mainontaa, joka pyrkii esittämään ilmoittajatahon näkökantoja käsiteltävään teemaan. Tavanomainen esimerkki yhteiskunnallisesta mainonnasta on vaalimainonta, jossa luvataan mainonnan kohteelle jotakin, jos mainostajaa äänestetään. Yhteiskunnallinen ja aatteellinen mainonta sisältää tyypillisesti tulevaisuuteen liittyvän lupauksen, tavoitteen tai aikomuksen olosuhteiden tai kansalaisten taikka mainonnan muun kohderyhmän kannalta tärkeän asian muuttamisesta tai säilyttämisestä.

Kaupallisessa mainonnassa tyypillisesti tehdään väitteitä tuotteiden sisällöstä niiden myynnin edistämiseksi. Kaupallisen mainonnan markkinointiväitteet liittyvät korostuneesti markkinointihetkeen, ”tässä, nyt”. Sen sijaan, yhteiskunnallisen mainonnan markkinointiväitteet, lupaukset ovat luonteeltaan ideologisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia.

Sananvapaus on perinteisesti ydinajatukseltaan ennen muuta poliittinen perusoikeus. Tästä syystä toimituksellinen sananvapaus on korostuneesti sananvapauden ytimessä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan kuitenkin myös yhteiskunnalliseksi tai aatteelliseksi luonnehdittava mainonta nauttii kaupalliseen mainontaan verrattuna korotettua Suomen perustuslain sananvapaussäännöksestä johtuvaa suojaa (PeVL 3/2010 vp.). Perustuslakivaliokunta on todennut, että yhteiskunnallisen tai aatteellisen mainonnan sääntelyn tarpeellisuutta arvioitaessa on mainonnan sääntelyn rajoitusperusteilta edellytettävä sitä korkeampia vaatimuksia, mitä läheisemmin sääntelyllä puututaan tällaisen mainonnan sisältöön.

Perustuslakivaliokunta on siten katsonut, että yhteiskunnallisen ja aatteellisen mainonnan sisällön arviointi ei rinnastu sellaisenaan puhtaasti kaupallisen mainonnan sisällön arviointiin. Näin ollen esimerkiksi yhteiskunnallisen mainonnan ideologisten väittämien tai lupausten arvioinnissa on laajempi liikkumavara muun muassa niiden totuudellisuudesta kuin puhtaasti kaupallisia intressejä edistävässä kaupallisessa mainonnassa.

Myös Suomen perustuslaki ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot on otettava huomioon, kun ICC:n markkinointisääntöjä tulkitaan Suomessa.

Mainoksen julkaisua edelsi lehden tekemä perusteellinen harkinta. Harkinnassa käytiin läpi myös lausuntopyynnössä lueteltuja näkökulmia. Mainosta arvioitiin ja harkittiin erityisesti yhteiskunnallisen mainonnan, sananvapauden ja lehden yhteiskunnallisen vastuun näkökulmista. Tässä harkinnassa päädyttiin siihen, ettei lehdellä ole perusteltuja syitä olla julkaisematta mainosta. Mainoksen teksti ei ole lakien tai hyvien tapojen vastaisia, eikä mainosta ole julkaistu esimerkiksi toista osapuolta loukkaavassa tarkoituksessa.

Mainoksesta käy selkeästi ilmi, kenen näkökantoja mainoksen teksti edustaa. Omalla alueellaan ilmoittaja, Hongkongin erityishallintoalue, on kansainvälisesti tunnustettu vallanpitäjä. Tässä mielessä lehden harkinta olisi ollut toinen, jos ilmoituksessa olisi esimerkiksi Venäjä edustamassa Krimin alueen virallista kantaa.

Mainoksessa ei ollut sen tyyppisiä totuudenvastaisia kohtia, joiden perusteella mainoksen julkaisu olisi pitänyt evätä. Totuudenvastainen väite olisi voinut olla esimerkiksi väite siitä, ettei Kiinassa olisi vuonna 1989 käytetty väkivaltaa Taivaallisen rauhan aukion mielenilmausten tukahduttamiseksi. Mainoksessa ei ole tällaisia tai vastaavia väitteitä, joilla esimerkiksi kiellettäisiin jo tapahtunut väkivalta.

Jo aiemmin, elokuussa 2019, julkaisimme joukkorahoitteisen ilmoituksen, joka tuki Hongkongin mielenosoittajia. Myös se oli yhteiskunnallista mainontaa. Näissä kahdessa ilmoituksessa on kyse yhteiskunnallisesta vuoropuhelusta, jota Hongkong-kiistan osapuolet tukijoineen käyvät hakeakseen kansainvälistä tukea näkemyksilleen.

Lehti ei tehnyt journalistista harkintaa mainoksen sisällöstä, koska kyse ei ole lehden toimituksellisesta sisällöstä. Harkinnan lähtökohtana oli mainonnan sananvapaus ja erityisesti yhteiskunnallisen ja aatteellisen mainonnan sananvapaus.

Lehden journalistisen integriteetin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi lehden pääkirjoituksissaan edustama linja ei myötäile ilmoittajien näkemyksiä, eikä minkäänlaista kytkentää ole toisinkaan päin. Näin ei tässäkään asiassa ole, päinvastoin. Journalistisissa valinnoissaan edustamme johdonmukaisesti kriittistä linjaa suhteessa Kiinan autoritaariseen johtamistapaan ja harjoitettuun Hongkongin-politiikkaan.

Kaupallisen sananvapauden suhteen pyrimme noudattamaan linjaa, jossa sananvapauden toteuttamiselle, ilmoittajien sananvapauden toteuttamiselle jätetään mahdollisimman suuri tila. Tämä liikkumatila on vakiintuneesti vielä laajempi, kun on kyse yhteiskunnallisesta tai aatteellisesta mainonnasta. Ilmoitusten julkaisematta jättämisen kynnys on tietoisesti pidetty korkealla. Julkaisuperusteita arvioidaan ennen muuta lakien ja markkinointia koskevien säännösten, mukaan lukien ICC:n markkinointisäännöt, pohjalta.

Tuomme eri yhteyksissä voimakkaasti esille mahdollisimman laajan ja kattavan journalistisen lehdistönvapauden merkitystä vapaalle, avoimelle ja demokraattiselle yhteiskunnalle. Myös mahdollisimman laaja kaupallisen ja yhteiskunnallisen mainonnan vapaus tärkeä on osa tätä vapaata, avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Laajan sananvapauden turvaaminen myös ilmoittajille, laajan keskustelun turvaaminen, lehden yhteiskunnallisen vastuun, rehellisyyden ja ilmoitusten totuudenmukaisuuden tarkastelu muodostavat harkinnan kokonaisuuden.

Huomion arvoista on tässäkin yhteydessä todeta, että ICC:n markkinointisääntöjen perusteella ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä on markkinoijalla itsellään. Kustantajan, median, alihankkijan ja muun toimijan, joka kustantaa, välittää, toimittaa tai jakelee markkinointia, on säännösten mukaan kuitenkin noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan.

Kaltaisellamme tiedostusvälineellä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia käytännössä tarkastaa ja valvoa jokaisen yksittäisen sen alustoilla julkaistavan ilmoituksen markkinointiväittämän todenmukaisuutta. Tiedotusvälineiden vastuu rajautuu mainonnassa esitettävien väitteiden yleisluontoiseen tarkasteluun, niin yleisen elämänkokemuksen kuin käytettävissä olevan toimituksellisen tiedon tai suurenkin yleisön saatavilla olevan yleistajuisen tutkimustiedon perusteella.

Olemme noudattaneet mainoksen suhteen asianmukaista huolellisuutta. Olemme toimineet ilmoituksen julkaisussa yhteiskunnallisesti vastuullisesti ja menetelleet asiassa hyvän tavan mukaisesti ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt tässä vastauksessa tarkemmin kuvatuin perusteluin.

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjen artiklakohtaiset perustelut

a) Perusperiaatteet (1 artikla)

Mainos on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Julkaisusta päätettäessä media on ottanut huomioon yhteiskunnallisen ja ammatillisen vastuunsa asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettu hyvää liiketapaa. Tämänkaltainen yhteiskunnallinen markkinointi ei näkemyksemme mukaan heikennä yleisön luottamusta markkinointiin.

Hongkongin erityishallintoalueen maksama mainos on yhteiskunnallista mainontaa, joka pyrkii esittämään ilmoittajatahon näkökantoja käsiteltävään teemaan. Mainoksen viestit suuntautuvat erityisesti tulevaisuuteen. Mainos vertautuu myös yritysten nykyisin yhä enemmän harjoittamaan yhteiskunnalliseen - vaikkapa yritysvastuuta korostavaan tai ilmastonmuutosta vastustavaan - mainontaan. Niissä väitteet ja lupaukset suuntautuvat tulevaisuuteen. Väitteiden tai lupausten totuudellisuus on myös vaikeammin arvioitavissa verrattuna esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksiin. Lisäksi mainos rinnastuu myös yritysmaailmasta tuttuun kriisiviestintään, jossa esimerkiksi tuotevirheiden tai palvelutason laiminlyönnin ryvettämä yritys vakuuttaa ongelmien olevan tilapäisiä ja ohimeneviä sekä pyrkii luomaan uskoa yrityksen perusarvoihin, prosesseihin ja toiminnan läpinäkyvyyteen.

Ilmoittajataho (Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalue) käy selkeästi mainoksesta ilmi. Lehdellä on perustellut syyt luottaa, että suomalainen yleisö kykenee erottamaan mainoksen mainokseksi ja sen viestit maksetuksi, markkinoinnilliseksi pyrkimykseksi. Esimerkiksi vaalimainokset ymmärretään vakiintuneesti maassamme maksetuiksi yhteiskunnallisiksi, poliittisiksi markkinointiviesteiksi.

Mainoksen teksti ei yllytä väkivaltaan, eikä siinä syyllistytä esimerkiksi vastapuolen halventamiseen. Mainoksen teksti kontekstoi mainoksen viestit yhdeksi puheenvuoroksi Hongkongin tilanteesta käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tältä osin kyseessä on yhteiskunnallinen mainonta, jossa eri tahot voivat myös käydä vuoropuhelua. Näin tapahtuu esimerkiksi vaalien aikaan eri puolueiden ja niiden vaaliehdokkaiden kesken.

Mainos ei sisällä jo tapahtuneeseen tai nykytilaan kohdistuvia väitteitä, joita olisi perusteltua pitää selkeästi totuudenvastaisina.

Ilmoitustekstin aikamuoto onkin pääosin tulevaisuuteen katsova. Tältä osin kaikkien aikeiden vilpittömyyttä voi tietenkin perustellusti epäillä, mutta se ei tee niistä tässä ja nyt totuudenvastaisia. Hongkongin tapahtumien arviointi mainoksen lupauksia vasten jää lopulta kriittisen journalistisen tarkastelun varaan. Vastaavan kaltainen tilanne tulee helposti eteen myös vaalimainonnan väittämiä arvioitaessa.

b) Yhteiskunnallinen vastuu (2 artikla)

Mainoksessa ei yllytetä syrjintään, siinä ei hyväksytä väkivaltaa.

Vaikka Kiinan kansantasavallalla on merkittävä ote itsehallintoalueesta, Hongkongin erityishallintoalue on kansainvälisesti tunnustettu toimija omine hallintorakenteineen. Hongkongin virallisen hallinnon mainoksessa julkilausumia aikeita voi arvioida suhteessa Hongkongin kaduilla koettuihin tapahtumiin, mutta tulevaisuuteen suuntaavina ne eivät julkaisua arvioitaessa ole olleet tosiasioiden vastaisia.

Yhteiskunnallista vastuutaan lehti kantaa asiassa myös raportoimalla päivittäin faktapohjaisen journalismin keinoin Hongkongin tapahtumista.

c) Totuudenmukaisuus (5 artikla)

Mainosta ei voi yksiselitteisesti pitää totuudenvastaisena. Mainos tuo julki ja korostaa ilmoittajatahon intressejä, siltä pohjalta valituin näkökulmin ja painotuksin. Lukija on näistä tietoinen, koska ilmoittajataho on selkeästi kerrottu mainoksessa.

Mainos on myös edellä kuvatulla tavalla yhteiskunnallista mainontaa. Yhteiskunnallisen mainonnan totuusväittämiä arvioidaan kuten edellä on kuvattu.

Väite ”väkivallan käytöstä irtisanoutumisesta” on luettavissa meneillään olevan kriisin jatkohoitoon liittyvänä, tulevaan tekemiseen suuntautuvana aikeena. Tällaisenaan se ei ole yksiselitteisesti virheellinen. Lukijalla on luonnollisesti perusteet epäillä aikeita suhteessa virallisen Hongkongin tähänastiseen linjaan. Väitteellä ei myöskään asetuta vastaan mielenilmausten tavoitteita.

Lainsäädäntöä koskevaa väitettä arvioitaessa on muistettava, että Hongkongilla (Hongkongin erityishallintoalue) – toisin kuin Kiinan kansantasavallalla – on demokraattinen tausta, jota uudet vallanpitäjätkin   ovat   muodollisesti   kunnioittaneet   ”yksi   maa, kaksi järjestelmää” -periaatteella.

Hongkongin erityishallintoalueella on alueen legitiiminä hallintona uskottavakin intressi noudattaa alueen lainsäädäntöä Kiinan kasvaneesta paineesta huolimatta. Paineen kasvaessa mielenosoittajien vaatimuksia voidaan hyvällä syyllä pitää oikeina ja perusteltuina.

Väitettä ”tulemme jatkossakin olemaan turvallinen, avoin, vapaamielinen ja kosmopoliittinen yhteiskunta" on näkemyksemme mukaan luettava nimenomaan Hongkongin demokraattisen perinnön jatkumoa vasten, eikä suhteessa Kiinan kansantasavallan poliittiseen järjestelmään tai yhteiskunnallisiin oloihin. Väite on tulevaisuuteen suuntautuva, eikä väitteellä pyritä kiistämään mielenosoittajien vaatimuksia. Aikeiden todenperäisyys jää myöhemmän kriittisen journalistisen tarkastelun varaan.

d) Toteennäyttäminen (6 artikla)

Hongkongin erityishallintoalueen mainoksessa esittämät väittämät ovat pääosin tulevaisuuteen suuntautuvia aikeita ja lupauksia. Näiden toteennäyttäminen lupausten antohetkellä ei ole mahdollista, vaan kriittinen tarkastelu jää myöhemmän kriittisen journalistisen tarkastelun varaan.

Mainoksessa on kysymys yhteiskunnallisesta mainonnasta. Mainoksen väittämiä on arvioitava vastaavaan tapaan kuin – tulevaisuuteen suuntaavan – vaalimainonnan, yritysten yhteiskunnallisen tai yritysten kriisiviestinnän markkinointiväittämiä arvioidaan.

Tässä tarkastelussa mainoksen tekstin voi katsoa koostuvan väittämistä, joiden totuudenmukaisuutta suhteessa todellisiin aikeisiin voi yleisen elämänkokemuksen valossa epäillä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että väitteet olisivat automaattisesti totuudenvastaisia. Kuten muussakin edellä esimerkein kuvatussa yhteiskunnallisessa ja aatteellisessa mainonnassa, väitteitä arvioidaan ajan kuluessa. Väitteiden esittäminen yhteiskunnallisessa mainonnassa tuo ilmoittajan lupaukset, aikeet ja tavoitteet näkyvästi julkisen arvioinnin ja keskustelun alaisiksi.

Mainoksen aikeiden toteennäyttäminen jatkossa on ensisijaisesti markkinoijan eli Hongkongin erityishallintoalueen tehtävä.

Kokonaisuudesta

Mainos on yhteiskunnallista mainontaa, jonka pyrkimyksenä on vakuuttaa kohderyhmänä oleva suuri yleisö markkinoijana olevan tahon vastuullisuudesta suhteessa Hongkongin tulenarkaan tilanteeseen. Mainos ei yllytä väkivaltaan. Pääviesti on se, että Hongkong pystyy käsittelemään ongelmansa, ja pyrkimyksenä on rauhanomainen ratkaisu.

Mainoksessa ei ole kysymys piilovaikuttamisesta tai sellaisesta propagandasta, jossa yleisö altistettaisiin vaivihkaa informaatiolle, joka ohjaisi mielipiteitä yleisön sitä tietämättä tai vaikuttajataho pimittäen. Mainoksen perusteella on selvää, mikä taho markkinoi yhteiskunnallisia, ideologisia viestejä, lupauksia ja aikeita. Tällaisenaan Hongkongia koskeva markkinointi on ollut selvästi avointa ja julkista.

Mainoksen julkaisua seurannut yhteiskunnallinen keskustelu (ml. keskustelu sosiaalisessa mediassa) on ollut hyvää ja tarpeellista. Länsimaissa on välttämätöntä seurata kriittisesti sitä, miten Kiinan kansantasavalta on pyrkinyt alueen virallisen hallinnon kautta vaikuttamaan hongkongilaisten elämään ja tukahduttamaan toiveet demokraattisesta kehityksestä.

Käyty julkinen keskustelu on myös osoitus siitä, että suomalaisen yleisön medialukutaito on hyvä. Yleisö kykenee tarkastelemaan kriittisesti myös markkinointitarkoituksessa julkaistua yhteiskunnallista viestintää. Medialukutaito on kansakunnan keskeinen väline erilaisia informaatiovaikuttamisen keinoja vastaan. Mainos on osaltaan edistänyt suomalaisten medialukutaitoa tekemättä kuitenkaan kompromissia kaupallisen tai yhteiskunnallisen sananvapauden kaventamiseksi.

Lehden kriittinen journalismi Kiinan kansantasavallan ja Hongkongin erityishallintoalueen tapahtumista tulee myös jatkossa pitämään suomalaisen yleisön ajan tasalla. Samalla yleisö voi myös tarkastella mainoksen aikeita ja lupauksia, ja tehdä omat johtopäätöksensä asiassa. Tämä on keskeinen osa kriittistä journalismia ja medialukutaitoisen kansakunnan toimintaa.

Viestimenä lehdellämme ei ole ollut riittäviä ja perusteltuja syitä evätä mainoksen julkaisua ottaen huomioon yhteiskunnallisen mainonnan muuta kaupallista sananvapautta laajempi sananvapaus ja yhteiskunnallisen mainonnan arvioinnin perusteet sekä muut tässä vastauksessa esitetyt seikat.

Lehtemme on noudattanut Hongkongin erityishallintoalueen mainoksen julkaisupäätöksessä asiaankuuluvaa huolellisuutta ottaen harkinnassa riittävällä tavalla huomioon yhteiskunnallisen ja ammatillisen vastuunsa sekä noudattanut huolellisesti Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisääntöjä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Neuvoston toimivalta

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt. Neuvosto ei ota kantaa poliittisen tai uskonnollisen mainonnan sisältöön.

Neuvosto toteaa, että kysymys on poliittisesta mainoksesta, jonka sisältöön neuvosto ei voi sääntöjensä mukaan ottaa kantaa. Neuvosto voi kuitenkin ottaa kantaa siihen, onko mainoksen julkaiseminen ollut hyvän tavan mukaista.

Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt 

Neuvosto toteaa, että ICC:n markkinointisäännöt on ensisijaisesti tarkoitettu kaupallisen viestinnän itsesääntelynormistoksi. Sääntöjen johdannossa kuitenkin todetaan, että säännöistä saattaa olla hyötyä myös ei-kaupallisessa mainonnassa ja muussa viestinnässä. Neuvosto on vakiintuneesti perustellut lausuntonsa ICC:n markkinointisääntöihin viittaamalla myös silloin, kun arvioitavana on ollut ei-kaupallinen viestintä. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys poliittisen mainoksen julkaisemisesta.

Lisäksi neuvosto toteaa, että se arvioi mainoksen julkaisemista ottaen huomioon ICC:n vuoden 2018 markkinointisäännöt, koska mainos on julkaistu 29.9.2019.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Sanomalehti on julkaissut poliittisen mainoksen. Lausunnonpyytäjän mukaan sanomalehti ei mainoksen julkaistessaan ole ottanut huomioon yhteiskunnallista vastuutaan. Se on tietoisesti jakanut totalitaristisen valtion propagandaa liittyen sen parhaillaan suorittamaan kansainvälisen lain ja ihmisoikeussopimuksien vastaiseen väkivaltaan. Lausuntopyynnön mukaan mainoksen julkaiseminen heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Mainoksen julkaissut sanomalehti on korostanut, että kysymyksessä on yhteiskunnallinen mainos. Sen pyrkimyksenä on ollut vakuuttaa suuri yleisö markkinoijana olevan tahon vastuullisuudesta suhteessa Hongkongin tulenarkaan tilanteeseen. Pääviestinä on ollut se, että ongelma Hongkongissa pyritään käsittelemään rauhanomaisesti. Lehti on korostanut, ettei sillä ole ollut riittäviä ja perusteltuja syitä evätä mainoksen julkaisua ottaen huomioon, että yhteiskunnallisen mainonnan sananvapaus on laajempi kuin kaupallinen sananvapaus.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen julkaisemisen voidaan katsoa olevan osa yhteiskunnallista keskustelua.

Mainitulla perusteella neuvosto katsoo, ettei menettely ole ollut ICC:n markkinointisääntöjen vastaista. Menettely ei ole ollut hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet Strategy Director Tommi Pelkonen, päätoimittaja Ville Pohjonen, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen ja OTK Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri