MEN 45/2023 If Vahinkovakuutus Oyj

Lausunto:
45/2023
Markkinoija:
If Vahinkovakuutus Oyj
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä If Vahinkovakuutus Oyj:n markkinoinnista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se saattaa vaarantaa liikenneturvallisuuden. Mainoksesta saattaa syntyä ajatus, että varoituskolmion laittaminen onnettomuustilanteessa on hyödytöntä.

Markkinointi

Vakuutusyhtiön mainos on ollut esillä bussipysäkeillä. Mainoksessa on kuva, jossa on ylimpänä varoituskolmioliikennemerkki, jonka alla on teksti ”Auttaa vähän”. Sen alla on mainostavan vakuutusyhtiön logo, jonka alla on teksti ”Auttaa paljon”. Mainoksen alareunassa on teksti: ”Rinnallasi osoitteessa if.fi”.

Markkinoijan vastaus

Vakuutusyhtiölle turvallisuus ja turvatoimenpiteet ovat hyvin tärkeitä vahinkotilanteissa ja niiden ennaltaehkäisemisessä. Mainostajana emme missään tilanteessa kannusta huolimattomuuteen tai piittaamattomuuteen turvallisuusmääräysten noudattamisessa. Päinvastoin mainoksissamme kuvataan tärkeitä turvallisuutta edistäviä asioita, joita toivomme ihmisten käyttävän parantamaan turvallisuutta.

Laki edellyttää, että kuljettaja asettaa varoituskolmion silloin, jos ajoneuvo voisi onnettomuuden tai muun syyn takia olla vaaraksi liikenteelle. Mainoksessa ei väitetä, että varoituskolmiota ei pitäisi asettaa. Haluamme pikemminkin viestiä varoituskolmion tärkeydestä ja jopa ensisijaisuudesta mahdollisessa vahinkotilanteessa. Samalla korostamme, että pitkäjänteisesti asiakasta auttaa se, että hän turvatoimista huolehdittuaan on yhteydessä auttavaan vakuutusyhtiöön.

Ajoneuvon vakuuttaminen ei ole vapaaehtoista, vaan se perustuu lakiin. Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa kaikkien kolarissa olleiden henkilövahingot sekä vastapuolen ajoneuvolle ja omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Omalle ajoneuvolle saa lisäksi turvaa vapaaehtoisella kaskovakuutuksella. ”If auttaa paljon” -mainostemme viesti on, että kattava vakuuttaminen etenkin autoillessa on hyvin tärkeää. Ajoneuvovahingon sattuessa vakuutus mahdollistaa ajoneuvon hinauksen, korjauksen, mahdolliset hoitokulut matkustajille ja lemmikeille sekä paljon muuta, luonnollisesti sen jälkeen, kun kuljettaja on toivottavasti kyennyt asettaa varoituskolmion tielle apua odottaessaan.

Kuluttajansuojalain 2 luun 2 § mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti jos 3) kohta: siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittävää asiallista perustetta. Edellä kuvaamillamme perusteilla katsomme, ettei mainoksessamme ole kysymys siteeratun lainkohdan mukaisesta kuluttajansuojalain vastaisesta toiminnasta. Mainoksessa ei väheksytä varoituskolmion käyttöä eikä kehoteta sen laittamatta jättämiseen. Menettely ei ole ollut hyvän tavan vastaista tai muutoinkaan moitittavaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 § mukaan mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

Mainonnan eettinen neuvosto arvioi markkinoinnin tunnistettavuutta ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vakuutusyhtiön ulkomainoksesta. Mainoksessa on kuva, jossa on ylimpänä varoituskolmioliikennemerkki, jonka alla on teksti ”Auttaa vähän”. Sen alla on mainostavan vakuutusyhtiön logo, jonka alla on teksti ”Auttaa paljon”.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainos saattaa vaarantaa liikenneturvallisuuden, koska mainoksen voi syntyä ajatus, että varoituskolmion laittaminen onnettomuustilanteessa on hyödytöntä. Markkinoijan mukaan mainoksessa ei väheksytä varoituskolmion käyttämistä, joka on myös tietyissä tilanteissa ajoneuvon kuljettajan lakisääteinen velvollisuus. Markkinoija vakuutusyhtiönä korostaa, että se viestii varoituskolmion tärkeydestä. Lisäksi mainoksessa korostetaan, että vakuutusyhtiön asiakasta auttaa, kun hän voi turvatoimista huolehdittuaan olla yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksesta ei voida katsoa syntyvän sellaista mielikuvaa, että varoituskolmion laittaminen olisi hyödytöntä. Mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet General Counsel Leia Ahlström, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                          sihteeri

ASIASANA: ULKOMAINOS

ARTIKLA: 1

Lausunto:              MEN 45/2023

Markkinoija:          If Vahinkovakuutus Oyj

Media:                    Ulkomainos

Päätös:                  Vapauttava lausunto