MEN 6/2020: Orion Oyj

Lausunto:
MEN 6/2020
Markkinoija:
Orion Oyj
Media:
internet
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
17 artikla - Turvallisuus ja terveys
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lääkemainoksesta saattoi saada sellaisen käsityksen, että lääkkeen ansiosta voi urheilla, vaikka olisi kuumetta. Mainos oli hyvän tavan vastainen.

Lausuntopyyntö  

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä lääkemainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, sillä siinä yhdistetään urheilu ja kipulääkkeet.

Markkinointi

Lääkemainoksen kuvassa nuori henkilö venyttelee kuntosalilla. Mainoksessa on tekstit: ”Apteekista. Burana 400 mg kipuun ja kuumeeseen. Orion Pharma”.

Markkinoijan vastaus 

Sairastuminen tai loukkaantuminen voi tapahtua missä ja milloin tahansa, se ei katso aikaa eikä paikkaa. Päähenkilö mainoksen kuvassa ei ole venyttelijä, vaan peilin edessä seisova naishenkilö. Lääkemarkkinoinnin sääntöjen mukaan ei ole kiellettyä yhdistää kipulääkkeitä urheiluun tai urheiluun viittaavaan toimintaan. Mainostettu lääke on tarkoitettu kipuun ja kuumeeseen, joten mainoksessa käytetty lause on tuotteen indikaation mukainen, kuten pitääkin olla. Mainoksemme on käynyt läpi lääketieteellisten asiantuntijoiden ja lääkemarkkinoinnin ammattilaisten tarkastuksen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n perussääntöjen 17 artiklan mukaan markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai muutoin yhteiskunnallisesti hyväksyttävää syytä sisältää kuvaa tai kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään. Käyttöohjeiden tulee sisältää asianmukaiset turvallisuutta koskevat varoitukset ja tarvittaessa tuotevastuuta koskevat rajoitukset, jos annettuja ohjeita ei ole noudatettu. Kuvallisessa markkinointimateriaalissa lasten tulee esiintyä aikuisten valvonnassa, jos tuotteeseen tai toimintaan liittyy turvallisuusriski.

Tuotteesta annettavan informaation tulee sisältää asianmukainen käyttöohje ja tarvittaessa informaatiota siltä osin, jos tuote vaarantaa kuluttajan terveyttä tai turvallisuutta. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot tulee esittää selkeästi kirjallisesti ja/tai kuvallisesti.

ICC:n perussääntöjen 18.1 artiklan mukana lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä ei saa horjuttaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä tai elämäntapaa.

Lasten ja nuorten turvallisuutta koskevan 18.3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia tai nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan tai käyttäytymään sopimattomasti.

Asian arviointi

Verkkosivuilla julkaistun lääkemainoksen kuvassa on kuntosalilla venyttelevä nuori henkilö. Lääkettä mainostetaan ilmaisulla ”kipuun ja kuumeeseen”.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että lääkemarkkinoinnissa markkinoijan ammatillinen vastuu korostuu mainostettavan tuotteen erityislaatuisuuden vuoksi.

Mainoskuvassa esiintyy nuori henkilö, minkä vuoksi neuvosto kiinnittää markkinoijan huomiota ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18.1 artiklaan. Sen mukaan nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lisäksi artiklassa 18.3 korostetaan, että markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa nuoria fyysisesti. Nuorta ei saa esittää osallistumassa itselleen vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Neuvosto toteaa, että mainoksen sanasta ”kuumeeseen” voi saada sellaisen käsityksen, että lääkkeen ansiosta kuumeisena voi urheilla. Kuumeisena urheileminen saattaa kuitenkin olla jopa hengenvaarallista.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1, 17 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi Romanov ja jäsenet päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Sanna Holkeri, Head of Digital Marketing Pekka Rantamoijanen, varatuomari Pia Kumpulainen, Strategy Director Tommi Pelkonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri

ASIASANAT: Lääke, urheilu, nuoret

Lausunnon päivämäärä:  27.02.2020
Markkinoija: Orion Oyj
Media: Verkko (Iltasanomat.fi)
Päätös: Huomautus