Flaskhalsar i farvattnen

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

De globala logistikkedjorna är uppbyggda kring väldigt många aktörer som i sin tur påverkas av ett stort antal faktorer, allt från störningar i kundernas verksamheter till politiska beslut och restriktioner. När det här enorma pusslet sprängs i bitar tar det en lång tid att få allting på plats igen. I en situation där varorna inte rör sig enligt de planerade tidtabellerna drabbas i praktiken alla branscher inom näringslivet och en stor del av samhället i övrigt.

Företagen har allt större problem med att kunna leverera produkter till sina kunder. Situationen började försämras i takt med att pandemin spred sig globalt och blev allt allvarligare. Det ledde i sin tur till att leveranskedjorna rubbades ytterligare när konsumentbeteendet ändrades och hamnar stängdes i olika delar av världen. Det effektiva och sammanflätade transportsystemet som knöt ihop kontinenterna med varandra visade sig vara sårbart för externa chocker.

Elektroniktillverkarna har under en längre tid haft svårt att få tag på komponenter vilket har lett till ett begränsat utbud och försenade leveranser av allt från datorer till hemelektronik. Inom byggsektorn slår de kraftigt stigande priserna hårt mot både byggbolagen och konsumenterna. Bristen är stor även på råvaror och insatsvaror som industrin använder för sin produktion.

Precis som Torsten Fagerholm skriver i sin ledare i HBL den 2 november 2021 handlar det om en situation där ett system med oavbrutna varuflöden drabbats av flaskhalsar med containrar som står parkerade i fel hamnar världen över. Resultatet är ett kaos av sällan skådade mått.

Läget har förvärrats radikalt under det senaste halvåret. I våras svarade 69 procent av företagen som deltog i Centralhandelskammarens exportenkät att de lider av logistikproblem. I höstens enkät hade andelen ökat till 84 procent och för tillfället är ingen lösning tyvärr i sikte. Det goda konjunkturläget på många marknader gör situationen svårare i takt med att efterfrågan ökar. Drygt 80 procent av företagen rapporterade i enkäten att bristen på material och komponenter är ett problem.

Orsakerna till logistikproblemen ligger utanför Finlands gränser. Eftersom vi inte själva kan påverka de underliggande orsakerna är det viktigt att vi gör allt som kan göras för att varuflödena inte ska drabbas mer än nödvändigt. I våra kontakter med omvärlden är det också nödvändigt att försöka upprätthålla transportkanalerna till så många marknader som möjligt.

Finland har logistiskt sett ett sämre utgångsläge än de flesta övriga EU-länder eftersom vi befinner oss längre bort och är i större utsträckning beroende av havstransporter för att handeln med omvärlden ska fungera. Det som vi själva kan göra är i första hand att låta bli att fatta nationella beslut som ökar kostnaderna inom logistiken.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Liikenne, EU, Juho Romakkaniemi