Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että parafiinisen dieselöljyn laatuperusteisesta veronalennuksesta luovuttaisiin vaiheittain. Lisäksi esityksessä ehdotetaan etanolidieselin vastaavanlaisen laatuperusteisen veron alennuksen poistamista. Veronkorotuksen ensimmäinen vaihe toteutettaisiin 1.1.2021, jolloin parafiinisen dieselöljyn veronalennus pienenisi 4 senttiin litralta ja etanolidieselin verotuki poistettaisiin kokonaan.

Keskuskauppakamarin nimeämänä asiantuntija lausun kunnioittaen seuraavaa:

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on useita energiaverotuksen päästöohjauksen tehostamista ja energiaverojen korotuksia koskevia kirjauksia. Hallitusohjelman mukaan valmistellaan hallituksen ilmastotavoitetta palvelemaan kestävän verotuksen tiekartta. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa energiaverotuksen uudistus ja liikenteen verotuksen uudistus.

Parafiinisen dieselöljyn ja etanolidieselin veronalennuksista luopuminen toteutettaisiin yritystuen poistona ennen kuin energiaverotuksen ja liikenteen verotuksen uudistustoimenpiteet kokonaisuutena ovat selvillä.

Keskuskauppakamari toteaa, että liikennepolttoaineiden verotus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti korkeaa, ja edellinen dieselöljyn veronkorotus tuli voimaan 1. päivänä elokuuta 2020. Esityksen mukaisten liikennepolttonesteiden veronkorotusten siirtyminen maantiekuljetusten hintoihin tulisi lisäämään kaupan ja teollisuuden kustannuksia ja vaikuttamaan haitallisesti Suomen kilpailukykyyn erityisesti tällä hetkellä vallitsevassa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Esitetty muutos lisäisi maantiekuljetusalalle kustannusrasitetta. Koronakriisin aikana kuljetusyritykset ovat omalla toiminnallaan varmistaneet yhteiskunnan kriittisiä toimintoja vaikeissa olosuhteissa, ja alan toimijoihin on kohdistunut suoria taloudellisia vaikutuksia.

Keskuskauppakamari huomauttaa, että esityksen perustelut on tehty ennen koronakriisin vaikutuksia kilpailukykyyn.

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan liikennepolttoaineiden veronkiristykset tulisi toteuttaa osana suunnitelmallista liikenteen vero- ja maksu-uudistusta, johon liittyy myös hallitusohjelman kirjaus ammattibiodieselin käyttöönotosta. Keskuskauppakamari toteaa, että ehdotettua veronkorotusta ei tulisi toteuttaa vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa irrallaan muista toimenpiteistä.

Kategoriat:Liikenne, Verotus, Päivi Wood