HE laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla täydennetään hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp).

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan lakiehdotuksista. Tavoitteena on mahdollistaa virastouudistuksen toteutuminen maakuntauudistuksen käsittelyn viivästymisestä huolimatta.

Keskuskauppakamari on antanut Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa ja sähköisen liiketoiminnan valiokuntaa kuultuaan useita lausuntoja ja ollut eduskunnan kuultavana virastouudistuksesta. Keskuskauppakamari viittaa lausunnoissaan esittämiinsä kantoihin esimerkiksi liikennejärjestelmä- ja maankäyttöasioiden kokonaisuuden kehittämistarpeesta. Keskuskauppakamari pitää koko Suomen kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että maakuntauudistukseen siirtyminen onnistuu ongelmitta. Siksi on tärkeää, että maakuntauudistuksen myötä liikennejärjestelmä- ja maankäyttökokonaisuutta jatkossa hiotaan.

Keskuskauppakamari on tyytyväinen siihen, että lausunnoissa esille otettu huoli viranomaismaksujen kasvusta on otettu vastaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut rinnakkain virastouudistuksen kanssa erillistä hallituksen esitysluonnosta, jossa lentoliikenteen valvontamaksua alennettaisiin ensi vuoden alusta alkaen. Kirjaus toimintokohtaisesti perittävien maksujen (esim. lentoliikenteen ja postialan valvontamaksut, telealan tietoyhteiskunta, taajuus- ja numerointimaksut) maksutason alentamisesta pitäisi kuitenkin asettaa myös virastouudistusta koskevan lain tavoitteisiin.

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen esitysluonnoksessa esitetyt muutokset ovat pääosin teknisluontoisia eikä Keskuskauppakamari näe estettä niiden hyväksymiselle. Joiltakin osin esitysluonnoksessa on kuitenkin havaittavissa valmisteluvaiheen kiire, sillä esityksessä ei ole esimerkiksi mukana maakuntien liittojen nykyisiä vastuita aluekehittämis- ja liikennejärjestelmäkokonaisuudesta (laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista).