Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt 6.11.2019 Keskuskauppakamarilta lausuntoa selvityksestä, joka koskee huoneistotietojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden jatkokehittämistä. Selvityksessä käydään läpi jatkokehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla huoneistotietojärjestelmälle alun perin asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Keskuskauppakamari lausuu selvityksen johdosta seuraavan.  

Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan selvitys on kattavasti laadittu ja informatiivinen ja tarjoaa hyvän lähtökohdan jatkokehittämiselle. Keskuskauppakamari pitää huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä tärkeänä. Keskuskauppakamari on jo aiemmassa asiaa koskeneessa lausunnossaan todennut, että rekisterin tietosisällön kehittämistä tulee jatkaa määrätietoisesti.

Erityisen tärkeänä Keskuskauppakamari pitää sitä, että tekniset ja taloudelliset tiedot saataisiin nopeasti, riittävän kattavasti ja riittävän tasalaatuisina osaksi huoneistotietojärjestelmää. Tämä hyödyttäisi selvityksessä esitetyllä tavalla monia eri tahoja (myyjä, ostaja, kiinteistönvälittäjät, luotonantajat, vakuutusyhtiöt). Tekniset tiedot tulisivat todennäköisesti parantamaan myös taloyhtiöiden kunnossapidon suunnitelmallisuutta. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä myös kauppahintatietojen saatavuuden parantamista. Tällä hetkellä ei ole olemassa huoneistotasoista, reaaliaikaista ja kattavaa asuntojen kauppahintatietoa.

Keskuskauppakamari pitää oleellisena tehokkaan ja tasalaatuisen tiedonsiirron onnistumisen kannalta sitä, että selvityksessä esitetyin tavoin luotaisiin standardi tapa toimia tietojen siirrossa sekä yhteinen käsitteistö. Standardoidut tietosisällöt ja menettelyt auttaisivat myös ei-ammattimaisia toimijoita. Standardoinnin lisäksi tarvitaan myös riittävät ja teknisesti toimivat rajapinnat sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi jatkokehityksessä on otettava tarkasti huomioon tietosuojakysymykset sekä määriteltävä tiedon oikeellisuuteen liittyvät vastuut.  

Keskuskauppakamari pitää perusteltuna selvityksessä esitettyä rajausta siitä, että asunto-osuuskuntia, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja ei vielä tässä vaiheessa tuoda osaksi huoneistotietojärjestelmää.  

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269