Lausunto luonnoksesta kulttuurietua koskevaksi hallituksen esitykseksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Keskuskauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Tuloverolain 69 §:n 5 momentin mukaan työnantajan järjestämänä verovapaana virkistys- ja harrastustoimintana pidetään enintään 400 euron vuosittaista etua työnantajan tarjoamasta työntekijän omaehtoisesta liikunta- tai kulttuuritoiminnasta. Säännöksen nykyisen sanamuodon vuoksi kulttuurietua ei voida käyttää esimerkiksi livestriimattujen kulttuuritapahtumien osallistumismaksuihin. Jotta kulttuurietua olisi mahdollista jatkossa käyttää myös etäyhteyden avulla toteutettuihin kulttuuritapahtumiin, ehdotetaan tuloverolain 69 §:n 5 momenttia muutettavaksi. Momenttiin lisättäisiin säännös siitä, että kulttuuritoimintana pidettäisiin myös etäyhteyden avulla tapahtuvaa reaaliaikaista osallistumista säännöksessä mainittuun toimintaan.

Keskuskauppakamarin toteuttamien korona-ajan kyselyjen perusteella monet taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivat yritykset ovat kärsineet pandemiasta. Keskuskauppakamari toteutti viimeisimmän kyselyn kauppakamareiden jäsenyrityksille 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 66 taide-, viihde- ja virkistysalalla toimivaa yritystä, joista 84 % raportoi kyselyssä liikevaihtonsa vähentyneen vuoden 2020 aikana.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta ja pitää sitä tärkeänä kulttuuri- ja viihdealan toimintaedellytysten parantamiseksi. Keskuskauppakamari yhtyy hallituksen esitysluonnoksen mukaiseen arvioon siitä, että kulttuuriedun laajentaminen virtuaalisesti järjestettyihin tilaisuuksiin helpottaisi yleisön osallistumismahdollisuuksia etäyhteyden avulla järjestettyihin tilaisuuksiin ja näin osaltaan parantaisi kulttuurialan toimintaedellytyksiä.

Kategoriat:Verotus, Koronakriisi, Emmiliina Kujanpää