Lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet ja vastuut

Lue lausunto tästä

Viite: VH/1136/00.01.00/2020

Verohallinto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteita ja vastuita koskevasta ohjeluonnoksesta. Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Ohjeluonnos on rakenteeltaan ja kieliasultaan hyvin selkeä. Jäljempänä on muutamia yksityiskohtaisia kommentteja ohjeluonnoksesta.

• Kappaleessa 3.2.2. todetaan, että vuosi-ilmoituksella annetaan tiedot sekä osingoista, joille on myönnetty verosopimusetuja lähteellä, että osingoista, joista on peritty lähdevero täysimääräisenä (30% ja 35%). Tässä olisi hyvä huomioida myös mahdollisuus periä yhteisösaajalta 20 %:n vero lähdeverolain 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti. Sama 20 %:n veron pidätys olisi hyvä mainita myös kappaleessa 6.1 tilanteissa, joissa verovastuuta ei synny.

• Kappaleen 6.5 mukaan jos rekisteröitynyt säilyttäjä jättää maksamatta sille määrätyn veron, määrätään vero myös maksajalle turvaamistarkoituksessa erillisenä velvoitteena. Ohjeessa tulisi määritellä yksityiskohtaisemmin, miten vakavassa (pitkäkestoisessa / euromäärältään suuressa) laiminlyönnissä lähdevero tulee perittäväksi osingon maksajalta. Verohallinnon tulisi linjata ohjeessa, että osingon maksajaa kuullaan veron määräämisestä, ja kuulemisen yhteydessä osingon maksajalle varataan riittävästi aikaa selvittää asiaa rekisteröityneen säilyttäjän kanssa ennen maksuunpanoa. Ohjeessa tulisi lisäksi määritellä, mitä tietoja Verohallinto kuulemisen yhteydessä antaa osingon maksajalle.

• Ohjeessa olisi myös hyvä täsmentää oikeus palautuskorkoon, kun Verohallinto palauttaa osingon maksajalle toissijaisen verovastuun perusteella turvaamistoimena maksuunpantua veroa.

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää