Suomen meripolitiikan linjaukset

Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa Suomen meripolitiikan linjauksista.

Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan seuraavaa.

Meripolitiikan linjausluonnoksessa jo esitettyyn sisältöön Keskuskauppakamarilla ei ole mitään muutosehdotuksia, vaikkakin se jää hyvin yleiselle tasolle. Siksi linjausten toimeenpanon seurannassa tarvitaan erityistä aktiivisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskuskauppakamarin mukaan meripolitiikan linjauksissa on jäänyt liian vähälle huomiolle kilpailukykyulottuvuus. Luonnoksen pitäisi sisältää näkemys siitä erityisen suuresta merkityksestä, joka infrastruktuurilla eli meriväylillä, niihin johtavilla maaväylillä sekä satamilla sekä kansainvälisen merimarkkinan toimimisella Itämeren piirissä on. Tällä kaikella on Suomelle, sen läsnäoloon markkinassa ja saavutettavuuteen maailmalta eli Suomen kilpailukykyyn suuri merkitys.

Keskuskauppakamari pitää välttämättömänä, että yhdeksi meripolitiikan tavoitteeksi asetetaan merenkulun kustannusten saaminen kilpailijamaiden tasolle. Tämä vaatii toimenpiteitä myös valtiolta väylämaksuissa ja luotsauksessa. Merenkulun väylämaksun puolitus jatkuu julkisen talouden suunnitelman mukaan 2019-2020. Keskuskauppakamarin mukaan väylämaksujen pysyvä poistaminen viimeistään vuonna 2021 edistäisi tehokkaasti ulkomaankaupan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Väylämaksun poistolla onkin elinkeinoelämän vahva tuki (kauppakamarien yhteinen kannanotto merenkulun väylämaksun poistamiseksi).