Yrittäjän uusi mahdollisuus – kansainvälinen vertailu

Oikeusministeriö on pyytänyt 17.5.2018 Keskuskauppakamarilta lausuntoa selvityksestä ”Yrittäjän uusi mahdollisuus – kansainvälinen vertailu”. Lausunto pyydettiin antamaan sähköisesti, lausuntopalvelu.fi – sivuston kautta, vastaamalla lausunnonantajille esitettyihin kysymyksiin.

Kansainvälisessä vertailussa on selvitetty, miten elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantunut yrittäjä voi vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan. Vertailuun on otettu 15 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Yhdysvallat. Vertailussa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, tapahtuuko velkavastuusta vapautuminen henkilökohtaisen konkurssimenettelyn kautta vai jonkin erillisen menettelyn avulla. Lisäksi on selvitetty, mitä edellytyksiä tai rajoituksia velkavastuusta vapautumiselle on. Vertailussa ei ole arvioitu, miltä osin ja millä tavalla Suomen lainsäädäntöä olisi mahdollisesti kehitettävä, vaan vertailun on tarkoitus toimia ainoastaan jatkoselvitysten tukena.

Keskuskauppakamari vastasi lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin seuraavalla tavalla:

Yleistä

Keskuskauppakamari piti selvitystä vertailumaiden valinnan suhteen riittävän kattavana sekä esitystavaltaan selkeänä. Selvityksestä käy hyvin ilmi se, että vertailun kohteena olleissa maissa on insolvenssimenettelyjen suhteen jonkun verran eroja ja osin myös säädösten uudistaminen on kehittynyt toisistaan hieman poikkeavin näkökulmin. Selvitys tarjoaa hyvän pohjan eri vaihtoehtoja käsittelevälle jatkokeskustelulle, kun maksukyvyttömyyslain harmonisoimista koskeva direktiiviehdotus tulee ajankohtaiseksi.

Nykyinen oikeustila henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumisen kannalta

Keskuskauppakamari totesi, että selvityksen perusteella Suomen nykyinen oikeustila näyttää toimivan samansuuntaisesti usean muun vertailumaan kanssa. Suomessa elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantunut yrittäjä voi vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Maksuohjelman kesto on tavanomaisesti 3 vuotta, joka näyttää vertailun perusteella olevan keskitasoa. On kuitenkin merkillepantavaa, että eräissä vertailumaissa (esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa) on käytössä myös erityinen velkajärjestelymenettely yrittäjille.

Mitä nykyiseen lainsäädäntöön liittyviä tai muita tekijöitä pidätte pääasiallisina esteinä yrittäjyydelle ja yrittäjän uudelle mahdollisuudelle?

Lähinnä esteet saattavat etenkin pienyrittäjien kohdalla liittyä tiedon ja neuvonnan puutteeseen sekä yhteiskunnan kielteiseen asenneilmapiiriin. Maksuvaikeuksien peitteleminen ja tilanteen pitkittäminen yleensä ainoastaan vaikeuttavat tilannetta jatkotoimien suhteen. Mitä nopeammin rehellisesti toimineet yrittäjät pääsisivät mukaan velkajärjestelyyn, sitä tehokkaampaa olisi todennäköisesti myös velanmaksu ja mahdollisuus uuteen alkuun.