MEN 26/2012: lausunto yökerhomainoksesta ”Wasted Wednesday”

Lausunto:
MEN 26/2012
Markkinoija:
Night People Group Oy /Suomen Onnelat Oy
Media:
internet
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO    11.12.2012

Lausunto: MEN 26/2012
Mainostaja: Night People Group Oy /Suomen Onnelat Oy
Media: Verkkomainos ja ulkomainos
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO YÖKERHOMAINOKSESTA ”WASTED WEDNESDAY”

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä yökerhon Wasted Wednesday -mainoksesta. Mainos on ollut yökerhon Facebook-sivustolla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan on kyseenalaista kannustaa asiakkaita nauttimaan liikaa alkoholijuomia ja samalla mainostaa, että wasted-meininki takaa hyvän illan. Lausunnonpyytäjän mukaan mainoksessa kehotetaan ihmisiä ilmoittamaan kavereilleen ”On Wednesday I´m wasted” eli mainostamaan alkoholin nauttimista humaltumistarkoituksessa terveydelle vaarallisella tavalla.

Mainonnan eettisen neuvoston tiedossa on, että samasisältöisiä mainosjulisteita on ollut myös eri puolilla Helsinkiä ulkomainoksina. Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi mainonnan eettinen neuvosto antaa lausunnon myös ulkomainoksen osalta.

Mainos

Facebookissa julkaistussa mainoksessa on teksti ”Wasted Wednesday 26.9. XX We are wasted in wasted Wednesday Onnela Helsinki”. Mainos on mustakeltainen ja kuvituksena on käytetty kauhuelokuvien ihmishahmoja muistuttavia ihmispäitä.

Ulkomainoksessa on kuvattu kaksi piirroshahmoa paperipussit päässä ja t-paidat päällä. T-paidoissa lukee ” XX wasted wednesday”. Henkilöille on piirretty puhekuplat, joissa lukee ”Every Wednesday From 10pm to 04 am! xxxxx x ”, ”Hosted by Anneli” ja ”#XX!!1!?)% Onnela!”. Piirroshahmojen alla on teksti ” Wasted Wednesday Helsinki Onnela”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja omistaa Suomen Onnelat Oy:n, joka hallinnoi Onnela Helsinki -nimistä yökerhoa Helsingissä osoitteessa Fredrikinkatu 48.

Mainostajan mukaan Wasted Wednesday -klubin ideana on viestittää asiakkaita tuhlaamaan (wasted = tuhlata, käyttää harkitsematta) keskiviikkonsa viettämällä aikaa ihmisten parissa kotona istumisen sijaan. Mainostaja sanoo, että anniskeluravintolassa toki tarjoillaan niin alkoholillisia kuin alkoholittomia juomia vastuullisen anniskelun periaatteella anniskelua koskevia lakeja ja asetuksia noudattaen. Mainostajan mukaan yksittäisen henkilön ylimalkaisen mielipiteen perusteella ei voi väittää muuta.

Suomen Onnelat Oy ja sen emoyhtiö Night People Group Oy katsovat, ettei klubin mainonta ole yleisellä tasolla ymmärrettynä hyvän tavan vastaista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että ”wasted” on englanninkielinen slangi-ilmaisu ja tarkoittaa tällaisessa yhteydessä käytettynä samaa kuin ”extremely drunk”. Mainoksen käännös vastannee suomenkielistä ilmaisua ”kännikeskiviikko”.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainoksen hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa huomiota kiinnitetään muun muassa mainoksen esitystapaan ja mediaan. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että ilmaisu ”Wasted Wednesday” yhdessä mainosten kuvituksen ja muiden käytettyjen ilmaisujen kanssa kanssa antaa vaikutelman siitä, että alkoholin väärinkäyttö olisi hyväksyttävää. Mainoksen voidaan myös katsoa kannustavan alkoholin väärinkäyttöön. Tätä ilmentää paitsi mainoksen ilmaisu ”We are wasted in wasted Wednesday” myös Facebook-sivuille kirjoitettu kehotus ilmoittaa kavereille ”On Wednesday I´m wasted”. Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että mainostajan on otettava huomioon sen yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa lisäksi, että mainokset ovat olleet paitsi Facebook-sivustolla myös julkisilla paikoilla ympäri Helsinkiä. Mainoksen hyvän tavan mukaisuutta arvioitaessa merkitystä on myös sillä, että ulkomainos on tavoittanut nuoret heidän tavanomaisessa elinympäristössään.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1, 2 ja 18 artiklojen vastaisia ja siten hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                               sihteeri