MEN 42/2023 Marju Grabovci

Lausunto:
42/2023
Markkinoija:
Marju Grabovci
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä synnytysvalmentaja Marju Grabovcin markkinoinnista. Mainos on julkaistu Facebook-ryhmässä ”Vauva 2023”. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on piilomainontaa.

Markkinointi

Synnytysvalmentaja Marju Grabovchi on markkinoinut palveluaan Facebook-ryhmässä ”Vauva 2023”. Julkaisussa on teksti:

”Synnytys on ihan mieletön!

Huikea tapahtuma jonka saat kokea!

Aina uniikki ja hetki jonka muistat aina!

Tuntuuko että olet valmis… Oletko rauhassa ja luottamuksessa menossa kohti tätä hetkeä?

Nautitko kun masu kasvaa ja tiedät että kohti haasteen hetki tulee!

Valmistaudu jotta osaat antautua kun synnytys haastaa!

Laita viestiä jos kaipaat tukea syvässä valmistautumispaikassa! Jos kaipaat aikaa itsesi äärelle, työkaluja joilla tutkailla tunteesi ja ajatuksesi! Ohjausta että löydät syvän luottamuksen sisältäsi!

Saat minulta henkilökohtaista tukea 8 viikon ajan!

”kumpa tää ois jatkunut” ”suosittelen” Palautteet valmennuksesta on ollut ihania!

Lue lisää IG/tik tok luotan.synnytykseen

#marraskuiset2023 #joulukuiset2023 #tammikuiset2024”

Markkinoijan vastaus

Kysymyksessä olevassa Facebook-ryhmässä on lupa mainostaa omaa yritystä ja sen palveluja. Julkaisun tarkoituksena oli herätellä ajatuksia, että synnytykseen kannattaa valmistautua hyvin. Julkaisu ohjaa lukemaan lisää omilta verkkosivuiltani ja olemaan yhteydessä, jos asia kiinnostaa. Julkaisu olisi voinut olla selkeämpi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 § mukaan mainonnan eettinen neuvosto on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely kaupallisessa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Kaupallisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, jonka tarkoituksena on kulutushyödykkeen myynninedistäminen. Neuvosto voi antaa ennakkolausuntoja (Copy Advice).

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen määritelmien mukaan markkinointi tarkoittaa mainontaa ja muuta markkinointia, kuten myynninedistäminen, sponsorointi, suoramarkkinointi ja digitaalinen markkinointi. Käsitettä tulee tulkita laajasti. Se tarkoittaa viestintää, jota markkinoija itse tai joku hänen lukuunsa harjoittaa, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa tarkoituksessa.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Facebook-ryhmässä ”Vauva 2023” julkaistusta synnytysvalmennusmainoksesta. Julkaisussa ei ole mainostunnistetta. Lausunnonpyytäjän mukaan kysymys on piilomainonnasta. Markkinoijan mukaan julkaisu olisi voinut olla selkeämpi.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että markkinoinnin käsitettä tulkitaan laajasti ja markkinoinnin tunnistettavuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Markkinoinnin tunnistettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miltä julkaisu näyttää sen vastaanottajan eli kuluttajan näkökulmasta. Usein kuluttaja tarkastelee mainoksia silmäilemällä niitä pintapuolisesti.  Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sovellettavien ICC:n markkinointisääntöjen tulkinnassa on otettava huomioon, mitä neuvosto on lausunut markkinoinnin tunnistettavuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi eli se on piilomainontaa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste on oltava kuluttajalle helposti havaittavissa heti Facebook-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

ASIASANAT: PIILOMAINONTA, FACEBOOK

ARTIKLAT: 7, C1

Lausunto:              MEN 42/2023

Markkinoija:          Marju Grabovci

Alusta:                   Facebook

Päätös:                  Huomautus