MEN 8/2014: Kuivaveripalvelu ja syntimittari

Lausunto:    MEN 8/2014                                        24.3.2014
Mainostaja:
Droppi Veripalvelu Oy
Julkaisija:  
Mikkoskopia
Media:       
Internet
Päätös:      
Huomautus

KUIVAVERIPALVELU JA SYNTIMITTARI

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä liittyen veren puhtauden mittausta koskevaan mainontaan. Lausunnon pyytäjä viittaa asiassa dropper.fi -verkkosivustoon ja syntimittari.fi -verkkosivustoon ja toteaa, ettei kyseessä ole leikkimielinen teemallinen kampanja. Lausunnon pyytäjän mukaan mainonnassa väitetään, että synti muuttaa veren valkoiseksi ja tämä näkyy ihmisen terveydessä. Lisäksi väitetään, että mainostaja pystyy mittaamaan tämän valkoisuuden. Lausunnon pyytäjän mukaan mainostajan harjoittamilla menetelmillä ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä.

Mainokset  

Dropper.fi -verkkosivusto

Droppi Veripalvelu Oy:n dropper.fi -verkkosivustolla on etusivulla aluksi seuraava teksti:

"Kuivaverianalyysi kertoo terveydentilasi

Dropper-kuivaveripalvelu tuottaa koneellisen kuivaverianalyysin määrittäen veren puhtauden (0 – 100%) sekä veressä havaittavat kuivaveripiirteet. Kuivaverianalyysi paikallistaa kehosi puutostiloja sekä muita kehon toimintaan liittyviä ongelmia. Kuivaverianalyysi kuuluu täydentävien hoitomuotojen piiriin.

Kuivaverianalyysissä verinäyte otetaan sormenpäästä aluslasille. Näyte poimitaan kahdeksana veripisarana painamalla aluslasi sormenpäätä vasten ja nostamalla aluslasi ylös. Veripisarat kuivuvat muutamassa minuutissa, jonka jälkeen niitä voidaan tarkastella kuvauslaitteella. Veren ollessa puhdasta on keho terve ja tuloksena on pelkästään tasaisesti kuivunutta punaista punasolumassaa.

Jos kuivuminen on epätasaista on veressä ylimääräisiä kuona-aineita, jotka voidaan nähdä valkoisina proteiinikasaumina. Kuivaverianalyysissä nähtävät piirteet löydät sivun alta.”

Dropper.fi -etusivulla on myös kuvasuurennoksia erilaisista veripisaroista. Ensin on esitetty rinnakkain ”terve” ja ”sairas” veripisara. Näiden alla on useista erilaisista veripisaroista otettuja kuvasuurennuksia, joista kunkin yhteyteen on kirjoitettu analyysitulos.

Dropper.fi -sivuilla on otsikko ”näytteenottajat”, josta johtaa linkki dropperist.com -sivustolle.

Syntimittari.fi -verkkosivusto

Mikkoskopian syntimittari.fi -verkkosivuston etusivulla on mittarin muodossa esitetty asteikko 0 %:sta 100 %:iin. Klikkaamalla jotakin kohtaa prosenttitaulukossa selain siirtyy uudelle sivulle, jossa kerrotaan, mitä kyseinen veren puhtaus ihmisellä tarkoittaa ja mitä Raamatussa on lausuttu tällaisista henkilöistä. Etusivulla on kuvia, jotka kuvaavat eri kategorioihin kuuluvia henkilöitä.  Esimerkiksi, jos verenpuhtaus on 10–20 %, henkilö on ”saastainen” ja tätä kuvaa verisissä ja rikkinäisissä vaatteissa oleva nainen. Verenpuhtauden ollessa 99–100 % henkilö on ”täydellinen”, mitä kuvaa poikalapsi, jolla on enkelin siivet selässä.

Syntimittari.fi -sivuston otsikon ”Synti, veri ja syntimittari” kautta päätyy sivulle, jolla kerrotaan puna- ja valkoverisyydestä seuraavasti: ”Punaverinen.  Jos kuivaveresi on hyvässä kunnossa, niin tällöin olet punaverinen ja Jesajan kirjan mukaan et vielä todistaudu syntiseksi.” sekä ”Valkoverinen. Jos taas kuivaveresi on huonossa kunnossa eli olet valkoverinen, niin tällöin olet todistettavasti syntinen. Valkoveristen veren puhtaus on alle 50%.”.

Sivuston ”usein kysytyt kysymykset” -osiossa on eräässä vastauksessa esitetty muun muassa seuraavaa:

”Verenpuhtaus todennäköisesti ennustaa laskoa/senkkaa siten, että veren puhtauden ollessa alhainen lasko/senkka on korkea. Tiedetään myös, että kroonisesti kohonnut lasko johtaa usein kuolemaan, joten veren puhtaudella, laskolla/senkalla ja synnillä on yhtäpitävät ominaisuudet. Lasko/senkka myös kohoaa iän myötä. Verenpuhtaus ja lasko ovat siis molemmat synnin mittareita. Kannattaa huomioida myös, että yleisesti mitattava CRP-tulehdusarvo ei välttämättä kohoa vaikka lasko olisikin koholla tai veri valkoinen, joten CRP-tulehdusarvo ei ole synnin mittari.

Kohonnut lasko ja valkoinen veri ovat merkkejä tulehduksesta (englanniksi inflammation, vapaasti suomennettuna liekeissä) ja tämä tila tunnetaan Raamatussa terminä helvetin tuli tai kiirastuli (tosin kiirastuli on maallinen ja tapahtuu elinaikana toisin kuin katoliset väittävät).”

Syntimittari.fi -etusivulla on myös otsikko ”Etsi lähin Dropperisti”, josta johtaa linkki dropperist.com -sivustolle. Kyseiselle sivulle päätyy myös syntimittari.fi -sivustolla olevien ”lähin verikuvaajasi” -linkkien kautta.

Droppi Veripalvelu Oy:n lausuma

Droppi Veripalvelu Oy toteaa lausumassaan, että kuivaverianalyysilla pystytään määrittämään veren puhtaus, ja tämän väitteen tueksi on olemassa tieteellistä lähdekirjallisuutta. Veren puhtauden ja veren valkoisuuden lähdekirjallisuus osoittaa, että niillä, joilla veren puhtaus on alentunut, on erilaisia sairauksia.

Syntimittari.fi -sivuston osalta lausumassa todetaan, että kyseisen sivuston omistaa Mikkoskopia eikä se siten ole lausuman antajan omaisuutta eikä hallinnoima.

Mikkoskopian lausuma

Mikkoskopia toteaa lausumassaan, että syntimittari.fi -sivuston omistaa Mikkoskopia eikä Droppi Veripalvelu Oy. Sivusto on toiminut tammikuusta 2013 saakka.

Lausumassa todetaan myös, että Syntimittari esittää Raamatullisen hypoteesin siitä, kuinka syntisyys näkyy veren muuttumisena valkoiseksi. Veren valkoisuus voidaan puolestaan määrittää Dropper -kuivaveripalvelulla. Asiaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta on esitetty muun muassa dropper.fi -sivustolla.

Syntimittari.fi -sivuston teksti ”Kohonnut lasko ja valkoinen veri ovat merkkejä tulehduksesta (englanniksi inflammation, vapaasti suomennettuna liekeissä) ja tämä tila tunnetaan Raamatussa terminä helvetin tuli tai kiirastuli (tosin kiirastuli on maallinen ja tapahtuu elinaikana toisin kuin katoliset väittävät).” on lausuman antajan mukaan Raamatullinen hypoteesi ja yksi oletus, miten Raamatussa kerrottu tuomiopäivä toteutuu käytännössä eli siten, että syntisten ihmisten veri muuttuu valkoiseksi. Jos Raamattua tuntevia ihmisiä ei varoiteta tällaisesta ilmiöstä, niin Raamatun mukaan se, joka jättää varoituksen antamatta, on tuomion alainen.

Lausumassa todetaan, että dropper.fi -sivustoon kohdistuviin valituksiin vastaa Droppi Veripalvelu Oy eikä Mikkoskopia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että sen tehtävänä on antaa lausuntoja yksittäisten mainosten hyvän tavan mukaisuudesta ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussäännöt. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä ei ole ottaa kantaa mainostettavaan tuotteeseen tai palveluun, vaan arvioida ainoastaan tuotetta tai palvelua koskevan mainonnan hyvän tavan mukaisuutta.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 8 artiklan mukaan markkinoinnissa käytettävien tosiasiaväitteiden paikkansapitävyys on voitava näyttää toteen.

Perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa perussääntöjä. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan. Perussäännöt koskevat kaikkia markkinoinnin muotoja ja sisältöä. Perussääntöjä sovelletaan myös sellaiseen markkinointiaineistoon, joka ei ole markkinoijan itsensä laatimaa. Perussääntöjen vastaista menettelyä ei siten voi perustella sillä, että sisältö tai muoto on kokonaan tai osittain muiden laatima.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena on kaksi eri tahoille kuuluvaa verkkosivustoa. Lausuman antajat ovat lausumissaan esittäneet, etteivät ole vastuussa toistensa verkkosivuista ja niiden sisällöstä.  Neuvosto toteaa myös, että dropper.fi -sivuston tarkoituksena voidaan katsoa olevan Dropper-kuivaveripalvelun markkinointi. Neuvosto katsoo, että myös syntimittari.fi -sivustolla mainostetaan Dropper-kuivaveripalvelua.

Mikkoskopian vastuuhenkilö on kaupparekisteritietojen mukaan myös Droppi Veripalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Vaikka lausuman antajat ovat lausumissaan esittäneet, etteivät ole vastuussa toistensa verkkosivuista ja niiden sisällöstä, neuvosto katsoo, ottaen huomioon verkkosivustojen asiallisen ja lausumien antajien välisen henkilöllisen yhteyden, ettei kuivaveripalvelun mainonta syntimittari.fi -sivustolla ole asia, joka olisi mainostajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan, ja neuvosto tarkastelee kuivaveripalvelun mainontaa molemmilla verkkosivustoilla. Näin ollen neuvosto arvioi sitä, miten kuivaveripalvelua on mainostettu dropper.fi -sivuston lisäksi syntimittari.fi -sivustolla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei se ota kantaa siihen, millainen kuivaveripalvelu on hyödykkeenä. Neuvosto toteaa myös, ettei kuivaveripalvelun mainonta dropper.fi -sivustolla ole hyvän tavan vastaista.

Syntimittari.fi -sivustolla kuivaveripalvelu on yhdistetty kiinteästi ihmisen syntisyyden mittaamiseen. Palvelun markkinoiminen niin sanotun syntimittarin avulla ei osoita yhteiskunnallisen ja ammatillisen vastuun asianmukaista huomioon ottamista.  Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei kuivaveripalvelun mainonta ole yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen ja hyvän tavan mukaista.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että lausuntopyynnön alainen kuivaveripalvelun mainonta on kokonaisuutena arvioiden ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastaista. Mainonta on siten hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                 Riina Hero
puheenjohtaja                                                        sihteeri