Inlösningsnämnd

Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har till uppgift att med stöd av handelskammarlagens 5 § utse de i aktiebolagslagen avsedda skiljemännen. Dessutom skall inlösningsnämnden efter att ha fått en ansökan om tillsättande av skiljemän hos domstolen ansöka om förordnande av en god man för bevakning av minoritetsaktieägarnas intressen vid skiljeförfarandet.

Ansökningsanvisningar

INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGENS 18 KAP. 1 §

Ansökan till inlösningsnämnden

Av ansökan skall framgå att de förutsättningar varom stadgas i lagrummet uppfylls. Lösningsanspråket skall preciseras och motiveras i ansökan. Det lösenbelopp som erbjuds eller krävs skall bl.a. nämnas i ansökan. Sökanden skall meddela antalet aktier han äger.

Med beaktande av aktiebolagslagens 18 kap. 5 § skall ansökan innehålla meddelandet om den tingsrätt som enligt aktiebolagslagens 24 kap. 1 § är behörigt i ärendet.

Påskyndande av behandling av ärendet kan lösaren meddela de personer som lösaren anser vara jäviga som skiljeman (lagen om skiljeförfarande 10 §) och motivering till den uppfattningen.

Ansökan skall innehålla följande bilagor om möjlig

1. Bolagets handelsregisterutdrag av vilket framgår att det i bolaget uppstått en in aktiebolagslagens 18 kapitel 1 § avsedd inlösningsrätt och –skyldighet för majoritetsaktieägaren.
2. Bolagets aktieägarförteckning.
3. Fullmakt.

Om en skiljeman skiljs från sitt uppdrag efter det han eller hon har utsetts, förutsätter behandlingen av ärendet i inlösningsnämnden en ny ansökan.

Inlösningsnämndens avgifter

Avgift för tillsättandet av skiljenämnd (pdf)

Avgift för ansökning om förordnande av en god man (pdf)

Inlösningsnämdens stadgar

Inlösningsnämdens stadgar (PDF)

Inlösningsnämndens kontaktuppgifter

Centralhandelskammarens inlösningsnämnd
PB 1000 (Alvar Aaltos gata 5)
00101 Helsingfors
Tfn +358 40 726 1108
lunastus@chamber.fi