Pörssiyhtiöiden hallituksissa ennätysmäärä naisia

Keväisin osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksissa pörssiyhtiöiden tulevat hallituskokoonpanot. Tänä vuonna nimitetyistä hallituksen jäsenistä peräti 29 prosenttia oli naisia. Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri. Tiedot ilmenevät Keskuskauppakamarin laatimasta selvityksestä.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on noussut kaikenkokoisissa yhtiöissä, kertoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Viime vuoteen verrattuna naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kasvanut kaksi prosenttiyksikköä. Kasvua on tapahtunut kaikenkokoisissa yhtiöissä. Large cap –yhtiöissä on noustu 33 prosentista 34 prosenttiin, mid cap –yhtiöissä 27 prosentista 29 prosenttiin ja small cap –yhtiöissä 23 prosentista peräti 26 prosenttiin, eli jopa kolme prosenttiyksikköä. Naispuolisten hallitusjäsenten määrä on siten ennätyskorkealla kaikissa yritysten kokoluokissa.

Naisten edustusta hallituksissa on käsitelty pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa vuodesta 2003 lähtien. Vuodesta 2008 lähtien hallinnointikoodiin on sisältynyt täsmällinen suositus, jonka mukaan kummankin sukupuolen on oltava edustettuna. Naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on suosituksen antamisen jälkeen noussut vuosi vuodelta 12 prosentista nykyiseen 29 prosenttiin.

“Ennätyslukemia ei ole saavutettu lainsäädännöllä pakottamalla, vaan yhtiöiden omalla aloitteellisuudella ja hallinnointikoodin suosituksilla”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Vuonna 2018 yhtiöistä 98 prosenttia noudattaa hallinnointikoodin suositusta, mikä on selvästi enemmän kuin viime vuonna, jolloin suositusta noudattaneita yhtiöitä oli 93 prosenttia kaikista pörssiyhtiöistä. Yhteensä 22 yhtiössä naisten osuus on 40-60 prosenttia, jolloin voidaan puhua täysin tasapuolisesta edustuksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kuusi- tai seitsenjäsenisessä hallituksessa kolme jäsenistä on naisia. Vain kolmella pörssiyhtiöllä on pelkästään miespuolisista jäsenistä koostuva hallitus.

“Nykyään on vaikea uskoa, että ennen vuonna 2008 voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia naisia oli ylipäätään vain puolessa pörssiyhtiöiden hallituksista. Kymmenessä vuodessa maailma on todella muuttunut”, Turunen sanoo.

Pörssiyhtiöiden raportoinnissa edelleen haasteita

Vuonna 2016 uusittu hallinnointikoodi edellyttää pörssiyhtiöitä laatimaan monimuotoisuusperiaatteet, joissa yhtiön tulee määritellä muun muassa tavoitteet eri sukupuolten edustukselle hallituksessa. Suosituksen taustalla on EU-direktiivi.

Tänä keväänä toista kertaa julkaistut selvitykset monimuotoisuusperiaatteista osoittavat Turusen mukaan, että vaikka molempien sukupuolten edustus toteutuu yhtiöissä keskimäärin hyvin, asiasta raportointi tuottaa yhtiöille vielä vaikeuksia. Useimmiten tavoitteet on ilmaistu ympäripyöreästi eikä seurannan osalta oteta selvää kantaa tavoitteiden toteutumiseen tai tavoitteissa edistymiseen. Vain 18 yhtiötä ilmoitti selkeän, prosenttiosuutena tai lukumääränä ilmaistun tavoitteen.

Useimmiten yhtiöt tyytyivät toistamaan tavoitteekseen hallinnointikoodin suosituksessakin ilmaistun vaatimuksen siitä, että hallituksessa tulisi olla vähintään yksi edustaja kumpaakin sukupuolta. Näin toimi yhteensä 55 yhtiötä.

“Ylimalkainen raportointi vaivaa myös sellaisia yhtiöitä, joiden hallitus koostuu jo nykyään tasapuolisesti miehistä ja naisista, jolloin riittäisi todeta, että tavoitteena on esimerkiksi nykytilanteen säilyttäminen”, Turunen sanoo.

Yhteensä 28 yhtiötä ei ilmoittanut mitään varsinaista tavoitetta vaan tyytyi korkeintaan toteamaan, että sukupuoli on yksi hallituskokoonpanon valmistelua ohjaava seikka esimerkiksi liiketoimintatuntemuksen, toimialaosaamisen ja iän ohella. Turusen mukaan on selvää, että hallinnointikoodissa asetetulla raportointivelvoitteella on tavoiteltu täsmällisemmin ilmoitettuja tavoitteita nimenomaan sukupuolten edustuksen suhteen.

Lisäksi 5 pientä pörssiyhtiötä jätti noudattamatta hallinnointikoodin raportointivaatimusta, eikä sisällyttänyt monimuotoisuusperiaatteita lainkaan CG-selvitykseensä. Tämä on parannusta viime vuoteen, jolloin raportoimatta jättäneitä yhtiöitä oli vielä 22.

Lähteet

Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa 2018

Tiedot tähän selvitykseen on kerätty yhtiöiden verkkosivuilta ja yhtiöiden yhtiökokouspäätöksistä kertovista pörssitiedotteista alkuvuodesta 2018. Hallituksia koskevat tiedot on kerätty kaikista 1.5.2018 Helsingin pörssissä listatuista yhtiöistä, joiden päälistauspaikka on Helsinki. Yhteensä tarkasteltuja yhtiöitä oli 123.

Niiden yhtiöiden osalta, joiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään 1.5.2018 jälkeen, tiedot perustuvat yhtiön julkaisemaan hallituskokoonpanoa koskevaan ehdotukseen. Tällaisia yhtiöitä oli aineistossa yhteensä kolme. Esitettyjen tietojen ulkopuolelle on jätetty kaksi small cap –yhtiötä, joiden yhtiökokousta on siirretty eikä ehdotusta uudeksi hallituskokoonpanoksi ollut julkaistu 1.5.2018 mennessä.