Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Lunastuslautakunta on Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on nimetä välimiesoikeus osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräyksen lunastusmenettelyä varten.

Lunastusmenettely käynnistetään lähettämällä lunastuslautakunnalle hakemus välimiesoikeuden määräämiseksi.

Hakemuksen voi tehdä lunastaja tai vähemmistöosakkeenomistaja. Vähemmistöosakkeenomistajat voivat halutessaan tehdä yhteisen hakemuksen.

Hakemusohjeet löytyvät täältä.

Lain mukaan menettelyn kustannuksista vastaa lunastaja, jos välimiehet eivät erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä toisin.  Riidan ratkaiseva välimiesoikeus määrää välitystuomiossa välimiehille ja uskotulle miehelle tulevan palkkion ja kulujen korvauksen määrän.

Maksut löydät täältä.

Lunastuslautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräyksen sen jälkeen, kun lunastuslautakunta on saanut hakemuksen välimiesoikeuden nimeämiseksi lunastusriitaan, jolleivät kaikki asianosaiset ole ilmoittaneet pitävänsä uskotun miehen määräämistä tarpeettomana tai jollei uskotun miehen määräämistä ole pidettävä perusteettomana ottaen huomioon vähemmistöosakkeenomistajien oikeusturva ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen, vähemmistöosakkeenomistajien yhteenlasketun edun määrä ja muut seikat.

Osakeyhtiölain mukaan uskotulla miehellä on oikeus ja velvollisuus esittää välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien puolesta näiden asiaa tukevia seikkoja ja näyttöä. Uskotulla miehellä ei ole kelpoisuutta vähemmistöosakkeenomistajien puolesta esittää tai hyväksyä lunastusta koskevia vaatimuksia tai ryhtyä toimiin, jotka ovat ristiriidassa vähemmistöosakkeenomistajan omien toimien kanssa.

Voit lähettää lunastuslautakunnalle kirjallisen lausuman lautakunnan asettamaan määräpäivään mennessä. Lausuman antaminen on vapaaehtoista. Lausumassa voit ottaa kantaa välimiesten lukumäärään ja lausua siitä, mitä hakemuksessa on muutoin esitetty.

Voit tiedustella asiaa lunastajalta.

Välimiehet valitaan tapauskohtaisesti heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella.

Lunastusmenettelyn kokonaiskesto on keskimäärin 7 kuukautta.

Pääsääntöisesti välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio on lopullinen. Kuitenkin lunastusmenettelyssä annettavaan välitystuomioon voi hakea muutosta käräjäoikeudelta viimeistään 60 päivän kuluttua välitystuomion rekisteröinnistä.

Tarkempia tietoja muutoksenhausta on osakeyhtiölain (624/2006) 18 luvun 10 §:ssä.