Kauppakamarien kysely: Joka neljäs PK-yritys on saanut uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala.

Kauppakamarien uusimman kyselyn mukaan erot pienten ja suurempien yritysten välillä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä ovat suuria. Kyselyn mukaan joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun. Vastuullisuusasioiden käsittely on lisääntynyt suhteellisesti enemmän suuremmissa yrityksissä ja jopa 25 prosentilla PK-yrityksistä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat lisänneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kauppakamarien PK-barometrissa selvitettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat vaikuttaneet pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Lähes 30 prosentilla vastaajayrityksistä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt viimeaikaisten tapahtumien, kuten koronapandemian päättymisen ja Venäjän hyökkäyssodan takia.

Vastuullisuusasioiden käsittely on lisääntynyt suhteellisesti eniten suuremmissa yrityksissä, mutta myös joka neljäs 10-49 työntekijän yritys kertoi vastuullisuusasioiden käsittelyn lisääntymisestä.

”Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys yhtiön strategialle on tunnistettu erityisesti suuremmissa vähintään 250 työntekijän yrityksissä. Niiden edustajista kolme neljäsosaa piti vastuullisuutta ja kestävää kehitystä erittäin tärkeänä tai tärkeänä tekijänä yrityksen strategian kannalta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Vastuullisuusnäkökohtien huomioon ottaminen on korostuneempaa yrityksissä, joiden hallituksissa on jäseniä yhtiön johdon ja omistajakunnan ulkopuolelta.

25 prosentilla PK-yrityksistä vastuullisuus ja kestävä kehitys avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Lähes kahdella kolmasosalla vastaajayrityksistä ilmoitti, että vastuullisuus ja kestävä kehitys on otettu huomioon yrityksen strategiassa.

”Luku on yllättävän suuri ottaen huomioon, että vastuullisuus- ja kestävyysnäkökohdat eivät kuitenkaan sijoittuneet kovinkaan korkealle strategian painotuksiin liittyneessä kysymyksessä. Riskienhallinnassa vastuullisuus ja kestävä kehitys otetaan huomioon 40 prosentissa PK-yrityksistä. Joka neljännellä PK-yrityksellä vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kertoo Kajala.

Vastuullisuusvaatimukset kohdistuvat PK-yrityksiin yhä useammin toimitus- ja arvoketjun kautta

Vastuullisuusvaatimuksia yrityksiin kohdistuu erityisesti asiakkaiden kautta, mutta merkittävässä määrin myös toimitus- tai arvoketjun kautta. Lähes puolet vähintään 250 työntekijän yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan julkisesti ja lähes joka viides PK-yritys raportoi vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä toimitus- tai arvoketjun osapuolelle.

”Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä niistä raportoinnin merkitys tulee lähivuosina korostumaan laajenevien kestävyysraportointivelvoitteiden sekä valmisteilla olevan yritysvastuusääntelyn takia. Sääntely edellyttää vastuullisuus- ja kestävyysnäkökohtien selvittämistä koko toimitus- tai arvoketjusta, jolloin vaikutukset ulottuvat epäsuorasti myös toimitus- tai arvoketjuun kuuluviin PK-yrityksiin”, sanoo Kajala.

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta, muttei tiedä miten

Joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun. Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhalan mukaan erityisesti pienemmissä yrityksissä kyse on myös osaamisvajeesta.

”Vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät näkökohdat korostuvat suuremmilla yrityksillä. Erot pienten ja suurempien yritysten välillä ovat merkittäviä kautta linjan. Erityisesti pienemmissä yrityksissä kyse on myös osaamisvajeesta, sillä joka kymmenes PK-yritys haluaisi edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä, muttei tiedä miten pääsisi alkuun”, sanoo Vanhala.

Keskuskauppakamari on tunnistanut tarpeen vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen kehittämiselle. Jo lähes 90 nykyistä ja tulevaa yritysjohtajaa on osallistunut Keskuskauppakamarin Yritysjohdon vastuullisuusvalmennukseen. Valmennus on lunastanut paikkansa johtajille suunnattuna valmennuksena, jossa käydään asiantuntijapuheenvuorojen ja käytännön esimerkkien avulla keskustelua ajankohtaisista vastuullisuusteemoista ja johtamisesta. Syksystä 2023 alkaen kauppakamarit ympäri maan alkavat järjestää PK-yrityksille suunnattua vastuullisuusvalmennusta.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelystä. Barometri tehdään joka toinen vuosi. Ensimmäinen barometri tehtiin vuonna 2003. Kysely toteutettiin 10.-17.5.2023 ja siihen vastasi yhteensä 788 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Yrittäjyys, Vastuullisuus, Lainsäädäntö