Oikeudenmukaiset lukukausimaksut kaikille

Julkisten koulutusmenojen kehitys on ollut surkeaa viimeisen noin 10 vuoden aikana. Tilastokeskuksen tietojen mukaan koulutuksen osuus julkisista menoista on laskenut. Näin on silti, vaikka ikäluokkien koko otettaisiin huomioon. Nykyisen hallituksen tekemät pienet lisäykset koulutuksen rahoitukseen eivät muuta tätä isoa kuvaa. Näkymä tulevaisuuteen on synkistynyt entisestään koronakriisin myötä.

Samalla olemme tilanteessa, jossa korkeakoulutusta pitäisi pystyä merkittävästi laajentamaan. Suomessa kansallisesti asetettu tavoite korkeakoulutettujen määrän kasvusta suhteessa ikäluokan kokoon ei muuten voi toteudu. Suomen taloustilanne on sellainen, että merkittävää lisäys julkiseen rahoitukseen ei ole näköpiirissä.

Ratkaisuksi me esitämme oikeudenmukaisten lukukausimaksujen käyttöönottamista suomalaisissa korkeakouluissa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että lähtökohtaisesti kaikki korkeakouluopiskelijat osallistuisivat koulutuksen rahoitukseen. Esitys on oikeudenmukainen, kun otetaan huomioon maksujen maltillisuus ja yksilön saama suuri hyöty korkeakoulutuksesta muun muassa paremman palkan ja eheämmän työuran muodossa.

”Opiskelijat on nähtävä entistä vahvemmin korkeakoulujen asiakkaana ja nostettava toiminnan keskiöön.”

Haluamme saada aikaan ajattelutavan ja logiikan muutoksen korkeakouluissa. Opiskelijat on nähtävä entistä vahvemmin korkeakoulujen asiakkaana ja nostettava toiminnan keskiöön. Mikäli asiakasta eli opiskelijaa ei miellytä koulutuksen sisältö ja laatu, pitää hänellä olla mahdollisuus äänestää jaloillaan. Kun opiskelija antaa oman rahallisen panoksensa koulutukseensa, on hänellä suurempi valta vaatia korkeaa laatua.

Mahdollisuuksien tasa-arvo säilyy jatkossakin

Me painotamme, että mahdollisuuksien tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei ole syytä romuttaa uudistuksen yhteydessä. Jokaisen yhtäläinen mahdollisuus hakeutua korkeakoulutukseen taustasta riippumatta turvataan järjestelmällä, jossa lukukausimaksut maksetaan valmistumisen, työllistymisen ja riittävän tulotason saavuttamisen jälkeen. Käytännössä lukukausimaksut ovat opiskeluiden aikana lainaa, joka erääntyy maksettavaksi vasta sitten, kun yksilö itse saa hyödyn korkeakoulutuksesta muun muassa korkeamman tulotason kautta.

Tilastojen ja tutkimuksen valossa korkeakoulutuksesta on suuri hyöty sen käyneelle yksilölle. Uusimpien tutkimusten mukaan (mm. Koerselman ja Uusitalo, 2016) yliopistokoulutuksen saaneiden elinkaaritulot ovat keskimäärin puoli miljoonaa euroa korkeammat kuin toisen asteen koulutuksen suorittaneilla. Tässä arviossa on huomioitu myös verotus ja tulonsiirrot. Sama hyöty näkyy kuukausittaisissa ansioissa. Tilastokeskuksen aineistosta havaitaan, että toisen asteen koulutuksen suorittaneen ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen keski-ikäisen henkilön kuukausipalkan ero on noin 2000 euroa.

Keskuskauppakamarin julkaisut

Merkittävä lisä koulutuksen rahoitukseen

Jo hyvin maltillisella vuosittaisella maksulla saadaan merkittävä lisäys koulutuksen rahoitukseen. Meidän laskemamme arvion mukaan 2500 euron vuosittain maksu tuottaa järjestelmään lisää rahaa noin puoli miljardia euroa. Arviossa on huomioitu läsnäolevat opiskelijat ja se, että kaikki eivät maksua tulisi maksamaan. Mikäli kaikki lukukausimaksutulot ohjataan suoraan korkeakouluille, tarkoittaa tämä noin viidenneksen kasvua nykyiseen korkeakoulujen perusrahoitukseen.

Velvoite apurahajärjestelmän ylläpitämisestä on edelleen mahdollista säilyttää lainsäädännössä. Siinä tapauksessa apurahoihin on syytä sitoa erilaisia opintojen edistymiseen liittyviä elementtejä.

Lukukausimaksuilla kannuste valmistua nopeammin

Meidän tavoitteenamme on myös opintojen nopeuttaminen ja tehostaminen sekä päällekkäisen samantasoisen koulutuksen vähentäminen jatkuvan oppimisen muotona. Tällä hetkellä korkeakouluista valmistutaan liian hitaasti. OECD:n mukaan vuonna 2018 suomalaisista korkeakouluista valmistui kandidaattitason tutkintoon tavoiteajassa vain 43 prosenttia opiskelijoista. Heikko tavoiteajassa läpäisy aiheuttaa resurssien hukkaa ja lyhentää työuria.

”Kun opiskelija osallistuu koulutuksen kustannuksiin, on nopeaan valmistumiseen selkeä rahallinen kannuste.”

Me uskomme, että kun opiskelija itse osallistuu koulutuksen kustannuksiin, on nopeaan valmistumiseen selkeä rahallinen kannuste ja tavoiteajassa valmistuu yhä useampi. Samalla lukukausimaksut aiheuttavat sen, että muu kuin tutkintoon johtava koulutus nousee houkuttelevammaksi jatkuvan oppimisen muodoksi.

Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla – Suomesta maailman kilpailukykyisin maa