Arvioijan toiminnasta valittaminen

kiinteistö

Kiinteistönarviointilautakunta valvoo auktorisoituja kiinteistöarvioijia sekä vuosittaisten valvontailmoitusten kautta että käsittelemällä kiinteistöarvioijien arviointitoiminnasta tehdyt valitukset. Vuosittaisella valvonnalla varmistetaan, että auktorisoitu kiinteistöarvioija on ylläpitänyt ammattitaitoaan ja on kykeneväinen suorittamaan arviointeja.

Jos auktorisoitu kiinteistöarvioija on toiminut hyvän kiinteistöarviointitavan vastaisesti tai rikkonut auktorisoitujen kiinteistöarvioijien toimintaa koskevia sääntöjä ja ohjeita (mukaan lukien IVS:n noudattamista koskeva ohje), voi auktorisoidun toiminnasta valittaa kiinteistönarviointilautakunnan valvontajaostolle.

Näin teet valituksen:

  • Valitusoikeus on niillä, joiden oikeutta kiinteistöarviointi välittömästi koskee.
  • Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa arviointitehtävän suorittamisesta.
  • Tee kirjallinen valitus, jossa mainitaan, miltä osin, miten ja millä perusteella AKA on menetellyt hyvän kiinteistöarviointitavan vastaisesti tai rikkonut auktorisoituja kiinteistöarvioijia koskevia ohjeita tai määräyksiä. Arviokirja pitää liittää mukaan valitukseen.
  • Valitusmenettely on maksutonta.
  • Valitusmenettely on kirjallista. Valituksesta pyydetään arvioijalta vastine, valittaja saa lausua tästä vastineesta ja arvioija vielä kerran tästä lausumasta.
  • Valvontajaosto ei ota päätöksessään kantaa kohteen arvoon tai arvion lopputulokseen. Valvontajaosto ei myöskään tutki sellaisia seikkoja, jotka eivät liity hyvän kiinteistöarviointitavan, lautakunnan sääntöjen ja ohjeiden sekä IVS:n määräysten mukaiseen toimintaan. Valvontajaostolla ei ole toimivaltaa tutkia asian yhteydessä esitettyjä oikeudellisia väitteitä.
  • Valvontajaosto voi valituksen seurauksena antaa arvioijalle muistutuksen, varoituksen tai peruuttaa arvioijan auktorisoinnin määräajaksi tai lopullisesti.
  • Valvontajaoston päätöksestä voi valittaa määräajassa kiinteistönarviointilautakunnalle.

Valitusten keskimääräinen käsittelyaika on 6 kuukautta. Valvontajaosto voi tarvittaessa ottaa asioita myös oma-aloitteiseen käsittelyyn, mikäli se havaitsee tai sen tietoon saatetaan arvioijan toiminnassa lautakunnan sääntöjen ja ohjeiden sekä hyvän kiinteistöarviointitavan vastaista menettelyä.