Reklametiska rådet

Reklametiska rådet

Är en reklam etiskt godtagbar?
Bryter den mot jämställdhet mellan könen?
Framhäver reklamen våld?
Kränker den människovärdet?
Hur kan du påverka etiken i reklam?


Om du lägger märke till att reklam innehåller etiskt tvivelaktiga element, kan du anhålla om utlåtande av reklametiska rådet. Det kan t.ex. gälla tv-, radio-, utomhus-, direkt- eller tidningsreklam. Vi ger dig ett sakkunnigt utlåtande om reklamen är etiskt godtagbar.
Sänd oss en begäran om utlåtande, med följande uppgifter:

– individualisera reklamen
– motivera varför du anser reklamen oetisk
– dina kontaktuppgifter
– reklam, om vilken du begär utlåtande (bifoga den om möjligt)

Vem kan be om utlåtande?

Privatpersoner, näringsidkare, organisationer och myndigheter kan kontakta oss. Våra utlåtanden är avgiftsfria för privatpersoner. Du kan be om utlåtandet här eller skicka det till men@chamber.fi.
Företag som planerar reklam kan begära avgiftsbelagda förhandsutlåtanden om sin reklam. Servicen kostar 1350 euro. Vänligen skicka begäran till men@chamber.fi.

Hur verkar rådet?

När vi får en begäran om utlåtande, ber vi annonsören om en redogörelse för reklamen och dess målsättningar. På basis av redogörelsen ger vi ett utlåtande, som vi sänder till annonsören, den som har begärt utlåtandet och medierna som har publicerat reklamen. Våra utlåtanden grundar sig på Internationella handelskammarens godkända internationella grundregler för reklam och rådets principer för god marknadsföringssed.
I bedömningen av reklam tar vi ställning till hur reklamen förverkligas, stilen, mediet och sändningstiden. Vi tar inte ställning till om reklamen är lagstridig eller inte. Våra utlåtanden är rekommendationer, som inte binder annonsören. Vi kan inte förbjuda reklam. Våra uttalanden är offentliga och kan läsas på webben www.mainonnaneettinenneuvosto.fi

Reklametiska rådet i korthet

Reklametiska rådet grundades på initiativ av reklambranschen och rådet inledde sin verksamhet i maj 2001. Rådet främjar etiken i reklam. Målsättningen är att förebygga och förkasta reklam som strider mot god sed. Centralhandelskammaren tillsammans med Delegationen för reklambranschen ansvarar för reklametiska rådets verksamhet.

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236