Klimatåtagande

Yrityksestäsi hiilineutraali 2035 mennessä? Tee Ilmastositoumus!

Klimatåtagandet är avsett för finländska företag som vill bli koldioxidneutrala före 2035. Företagen som deltar och avlägger löftet ska framlägga en färdplan och en femårig plan för att uppnå detta mål. Kompensationsmekanismer är tillåtna och deras andel får utgöra högst 20 % av koldioxidutsläppen.

Klimatåtagandet fokuserar på direkta och indirekta utsläpp som företagen genererar då de använder energi och transporter eller gör resor eller pendlar dagligen (och dessutom beaktas inköpta varor och tjänster, om de ger upphov till stora utsläpp).

Licensen som ger rätt att använda symbolen för Klimatåtagandet kan beviljas till ett företag som är verksamt i Finland, om företaget åtar sig att minska sina växthusgasutsläpp och fastställer mål för minskning av utsläppen i syfte att bli koldioxidneutralt år 2035. När ett företag ansöker om licens som ger rätt att använda symbolen för Klimatåtagandet, ska företaget ta fram en handlingsplan för att minska utsläppen och därefter varje år rapportera om framstegen med dessa åtgärder. Rätten att använda symbolen beviljas för ett år i gången.

Kontakta gärna hållbarhetsrådgivare Anne Vanhala om du vill ha ytterligare uppgifter om Klimatåtagandet.