Keskuskauppakamarin lausunto hallituksen esityksestä laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lainja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 238/2021 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1023. Yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin ehdotetaan luotavaksi uusi varhainen saneerausmenettely, joka täyttää direktiivin vaatimukset. Myös nykyinen yrityssaneerausmenettely pysyisi voimassa ja sitä kutsuttaisiin jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn tehtäisiin vastaavat muutokset kuin varhaiseen saneerausmenettelyyn siltä osin kuin muutosten katsotaan sujuvoittavan menettelyä. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin tehtäisiin useita muutoksia yritystoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyn helpottamiseksi ja uuden alun nopeuttamiseksi. Velkajärjestelyn edellytykset ja esteperusteet olisivat jatkossa aikaisempaa kevyemmät ja velkajärjestelyhakemus voitaisiin tehdä konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta. Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan yrityssaneeraus- ja velkajärjestelymenettelyihin muutoksia, jotka eivät johdu suoraan direktiivistä, mutta liittyvät kiinteästi direktiivin tavoitteisiin.

Keskuskauppakamari kannattaa tavoitetta helpottaa yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista jo siinä vaiheessa, kun maksukyvyttömyys uhkaa. Vaikka mahdollisuus hakeutua yrityssaneerausmenettelyyn jo maksukyvyttömyyden uhatessa sisältyy voimassa olevaan lakiin jo nyt, yrityssaneeraukseen hakeudutaan usein turhan myöhään. Riittävän aikaista yrityssaneeraukseen hakeutumista on syytä tukea myös panostamalla kriisiin joutuneille pienyrityksille neuvontaa tarjoavaan Early Warning -palveluun. Keskuskauppakamari kannattaa myös tavoitetta helpottaa yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä ja nopeuttaa uuteen alkuun pääsyä. Keskuskauppakamari kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettuja muutoksia.

Keskuskauppakamari kannattaa myös hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta siitä, että jatkossa osakeyhtiön ja osuuskunnan hallitus päättäisi saneerausmenettelyyn hakeutumisesta. Ehdotus selkeyttäisi osaltaan yhtiöoikeudellista toimivaltajakoa ja alentaisi kynnystä hakeutua saneeraukseen. Osakkeen- ja osuudenomistajien asemaa suojaisi ehdotuksessa se, että yhtiökokouksella ja osuuskunnan kokouksella säilyisi edelleen toimivalta tehdä osakkeenomistajien tai jäsenten oikeuksiin vaikuttavat yrityssaneeraukseen liittyvät päätökset.


Keskuskauppakamari toteaa, että hallituksen esitystä valmistelleen työryhmän toimeksiantoon ei kuulunut niin sanottua velkakonversiota koskevien kysymysten arvioiminen. Direktiivi ei tätä myöskään edellyttänyt. Keskuskauppakamari pitää kuitenkin tärkeänä, että oikeusministeriö selvittäisi erikseen lainsäädännön muutostarpeita liittyen velkakonversioon yrityssaneerauksen keinona. Selvityksessä tulisi Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan kiinnittää huomiota erityisesti Suomen pääomamarkkinoiden toimivuuteen ja kansainväliseen kilpailukykyyn.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:EU, Lainsäädäntö, Ville Kajala