Keskuskauppakamarin lausunto komission ehdotuksista vertailuarvoasetuksen muuttamisesta ja Euroopan finanssivalvojien tietojenvaihdosta sekä InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten muuttamisesta

Toimistorakennus ulkoa kuvattuna. Rakennuksen lasiseinässä EU:n lippu. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksista vertailuarvoasetuksen muuttamisesta ja Euroopan finanssivalvojien tietojenvaihdosta sekä InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten muuttamisesta (U 78/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Vertailuarvoasetuksen muutosehdotukset

Komissio ehdottaa vertailuarvoasetuksen oikeasuhtaisuuden parantamiseksi asetuksen soveltamisalan supistamista siten, että ei-merkittävien vertailuarvojen hallinnoijilta poistetaan toimilupa- tai rekisteröitymisvelvollisuus. Ehdotuksella pyritään myös edistämään kolmansien maiden toimijoiden halukkuutta tarjota vertailuarvoja EU:ssa. Ehdotus liittyy komission tavoitteeseen parantaa EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä ja keventää yritysten raportointivelvoitteita ja hallinnollista taakkaa.

Keskuskauppakamari katsoo, että komission ehdotus parantaa edellytyksiä hyödyntää erilaisia vertailuarvoja rahoituspalveluja tarjottaessa. Keskuskauppakamari kannattaa komission ehdotusta ja U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa.

Ehdotus Euroopan finanssivalvontaviranomaisten tietojenvaihdosta ja InvestEU-ohjelman raportointivaatimusten muuttamisesta

Komission ehdotuksen tavoitteena on helpottaa tietojenvaihtoa rahoitusalaa valvovien viranomaisten välillä sekä välttää päällekkäistä raportointia. Komissio ehdottaa myös Invest-EU-ohjelman toteutuskumppanin raportointivelvoitteen keventämistä. Vertailuarvoasetuksen muutosehdotuksen tavoin ehdotus liittyy komission tavoitteeseen parantaa EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä ja keventää yritysten raportointivelvoitteita ja hallinnollista taakkaa.

Keskuskauppakamari pitää tavoitetta välttää päällekkäistä raportointia erittäin kannatettavana. Se, miten paljon komission ehdotus tosiasiallisesti vähentää raportointia, riippuu kuitenkin siitä, missä määrin Euroopan valvontaviranomaiset tulevat ehdottamaan muutoksia voimassa oleviin delegoituihin asetuksiin, teknisiin standardeihin sekä ohjeisiin ja suosituksiin.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että asetusneuvotteluissa varmistetaan se, että tavoite päällekkäisen raportoinnin välttämisestä toteutuu myös alemman tason sääntelyssä ja että raportointivelvoitteiden osalta otetaan huomioon myös Euroopan keskuspankin keräämät tiedot. Asetusneuvotteluissa on lisäksi syytä kiinnittää huomiota liikesalaisuuksien suojaan erityisesti jaettaessa tietoja muihin kuin valvontatarkoituksiin (esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotarkoituksiin tai lainvalmisteluelimille). Keskuskauppakamari kannattaa U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa edellä esitetyin huomautuksin.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala