Lausunto unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi

Rahtilaiva ylhäältä kuvattuna. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa kantanaan seuraavaa:

  • Keskuskauppakamari yhtyy valtioneuvoston näkemykseen ja katsoo, että sotilaallinen liikkuvuus on tarpeen huomioida vahvasti TEN-T -verkkoa kehitettäessä. Erityisesti on huomioitava Pohjois-Euroopan strategisesti tärkeät alueet ja muuttunut toiminta- ja turvallisuusympäristö, myös TEN-T -karttapäivityksessä.

  • Keskuskauppakamari toteaa, että Unionin laajuisen TEN-T -politiikan merkitys on entisestään kasvanut viime aikoina Euroopan eri alueiden yhdistäjänä. TEN-T -politiikassa tulee kiinnittää nyt erityistä huomiota geopolitiikan muutoksista kärsineiden Pohjois- ja Itä-Euroopan alueiden liikenne- ja logistiikkayhteyksiin koko Unionin turvallisuuden, huoltovarmuuden ja resilienssin vahvistamiseksi.

  • Suomen viranomaisten on osaltaan edistettävä sitä, että Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä on yhteinen suunnitelma koskien pohjoisten alueiden liikenneyhteyksien kehittämistarpeita ja prioriteetteja. Eri viranomaisten välistä jatkuvaa yhteistyötä sekä kansallisesti, että naapurimaiden Ruotsin ja Norjan kanssa, on syytä kehittää edelleen, myös sotilaallisen liikkuvuuden näkökohtien huomioimiseksi. Erityisen tärkeää on toimintavarmojen tie- ja rautatieyhteyksien varmistaminen naapuri-EU-maihin sekä satamien infrastruktuurin ja takamaayhteyksien kehittäminen.

  • Ottaen huomioon meriliikenteen merkityksen kasvu erityisesti viimeaikaisten tapahtumien seurauksena, on tärkeää luoda pysyvät Itämeren talviolosuhteet ja talvimerenkulun haasteet tunnistavat poikkeukset EU-sääntelyyn. TEN-T -asetuksen osalta Suomen tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja satamien kattava verkko.

  • Sotilaallisen liikkuvuuden lisäksi TEN-T-politiikan puitteissa on kiinnitettävä vielä nykyistäkin enemmän huomiota energiamurroksen tukemiseen liikennealalla. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin nopea laajentaminen ja liikenteen sähköistäminen on tärkeää kaikkialla unionissa. Tarvitaan uusia välineitä ja malleja, joilla markkinoilla edistetään yksityisen sektorin osallistumista ja yhteentoimivuutta.

  • Keskuskauppakamari kiinnittää positiivista huomiota siihen, että Suomi on pystynyt
    hyödyntämään sotilaallisen liikkuvuuden CEF-rahoitusmahdollisuudet hyvin viime aikoina. Keskuskauppakamari näkee sotilaallisen liikkuvuuden tärkeänä osana mahdollista tulevaa CEF III -rahoitusohjelmaa. Keskuskauppakamari tuo esiin, että huolto- ja toimintavarmuuden näkökulmat tulee ottaa korostuneesti huomioon nyt Liikenne 12 -suunnitelmaa päivitettäessä, koska se luo pitkän aikavälin vision liikennejärjestelmämme kehittämisestä TEN-T -politiikan jatkeena.