YK, Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa (kolmas sopimusluonnos)

Keskuskauppakamari Suomessa on sitoutunut UN Global Compact yritysvastuualoitteeseen. Keskuskauppakamari kunnioittaa omassa toiminnassaan ihmisoikeuksia ja tukee suomalaisia yrityksiä toteuttamaan vastuitaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi niiden omassa liiketoiminnassa sekä yritysten arvoketjuissa.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet toimivat käytännöllisenä ja hyvänä tiekarttana kaikenkokoisten yritysten työssä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. On tärkeää, että valtiot kaikkialla maailmassa kunnioittavat YK:n ihmisoikeuksia. Yritykset monissa valtioissa odottavat toimia päättäjiltään. Ihmisoikeuksien edistämiseksi tarvitaan laajaa ja rakentavaa yhteistyötä valtioiden, monikansallisten yhtiöiden, eri kokoisten yritysten ja muiden toimijoiden kesken.

Ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää toimia kaikilta – valtioilta, yrityksiltä ja kansalaisilta. Toimijoilla on erilaisia vastuita ja myös erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen. Eri toimijoiden rakentava yhteistyö on tärkeää. Lisäksi on muistettava, että valtiolla ja julkisen vallan toimijoilla on aina ensisijainen ja keskeinen vastuu aktiivisin toimin turvata ihmis- ja perusoikeuksia.

Yritysvastuuseen liittyvien vaatimusten – myös kestävän kehityksen vaatimusten – vahvistuessa yrityksiltä odotetaan koko ajan enemmän ihmisoikeuksien huomioimista toiminnassaan. Lähtökohtana on, että yritystoiminnassa ei heikennetä ihmisoikeuksia (do no harm -periaate). YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs) sisältävät tärkeän huomion siitä, että tarvitaan eri toimijoiden yhteisiä ponnistuksia kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Monilla yritysten kehittämillä tuotteilla voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita, ja suomalaisilla yrityksillä onkin paljon annettavaa kestävässä kehityksessä.

Koska yritysvastuun ja sosiaalisen vastuun perustana olevan ihmisoikeusvastuun toteuttaminen edellyttää ymmärrystä kansainvälisesti tunnustetuista ihmisoikeuksista, olisi tärkeää, että julkinen valta tukee ja kannustaa kaikin keinoin ihmisoikeuksien noudattamista suomalaisella yrityssektorilla (myös perusoikeudet). Julkisen vallan tuki edistää ihmisoikeusvastuun noudattamista yrityskentällä, mikä auttaisi yrityksiä menestymään myös kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisten yritysten menestyminen tukee työllisyyttä ja hyvinvointia Suomessa.

Yrityksillä on keskeinen rooli kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Työpaikat sekä verotuloilla luodut hyvinvointipalvelut syntyvät, kun yritykset tekevät kannattavaa liiketoimintaa. Yritysten liiketoiminnan tulee olla paitsi kannattavaa myös vastuullista. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Vastuullinen yritys kantaa huolta myös sosiaalisesta vastuullisuudesta, työntekijöistä, tuotantoketjuistaan sekä yleisesti yhteiskunnan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Vastuulliset yritykset osallistuvat myös keskusteluun ja omalla toiminnallaan edistävät laajemmin sosiaalisen vastuun toteutumista yhteiskunnassa.

Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, luontoon ja ihmisiin. Ilmastokriisi hidastaa monia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja merten happamoitumista. Ekosysteemipalveluiden heikkeneminen on myös suorassa yhteydessä ihmisoikeuksien heikkenemiseen ja tasa-arvokehitykseen meillä ja muualla. Ihmis- ja perusoikeuksia ei voi tarkastella erillään luonnon- ja ympäristönsuojelusta. Oikeus terveyteen nivoutuu tiiviisti puhtaaseen ja hyvinvoivaan ympäristöön. On tärkeää, että ihmisten hyvinvointia tarkastellaan yhdessä ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin kanssa. Tämä yhteys näkyy siinäkin, että merkittävä osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista liittyy ihmisoikeuksiin. Koronapandemia osaltaan osoitti ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin elintärkeän yhteyden. Suomalaisten yritysten osaaminen, teknologiat ja innovaatiot ovat tärkeitä, kun haetaan ratkaisuja globaaleihin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin.

Keskuskauppakamari on kehittänyt yrityksille ja yhteisöille Ihmisoikeussitoumuksena tunnetun järjestelmän, Se auttaa kaikenkokoisia organisaatioita kehittämään osaamistaan ja edistämään ihmisoikeuksia strategiassaan ja päivittäisessä toiminnassaan. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimii myös UN Global Compact Network Finland eli YK:n yritysvastuualoitteen kansallinen organisaatio, jonka tavoitteet ja periaatteet perustuvat YK:n kansainvälisiin julistuksiin ja yleismaailmallisiin sopimuksiin. Siihen sitoutuneet yritykset sitoutuvat liiketoiminnassaan kaikkialla maailmassa kunnioittamaan ja edistämään YK:n kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista.

Kategoriat:Vastuullisuus, Lenita Toivakka