Säännöt

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan säännöt

1. Lautakunnan tehtävä

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tiettyä elintarvikealan toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena.

Lautakunta voi antaa ennakkolausuntoja suunnitellusta menettelystä.

Lisäksi lautakunta voi antaa yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia, kehittää alan eettisiä periaatteita, osallistua hyvää kauppatapaa edistäviin keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin sekä edistää muutoinkin hyvää kauppatapaa elintarvikealalla.

Lautakunta ei anna lausuntoja siitä, onko menettely lainvastaista.

Lausunnot ja ennakkolausunnot ovat suositusluonteisia.

Lautakunnan yhteydessä voi toimia jaostoja, joiden toiminnasta määrätään erikseen.

2. Kokoonpano

Keskuskauppakamari nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään viisi muuta jäsentä. Jäsenet ovat yleistä luottamusta nauttivia ja elinkeinoelämää tuntevia. He edustavat oikeustieteellistä, kaupallista ja elintarvikeketjun asiantuntemusta.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ainakin yhden muun jäsenen on oltava oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta. Jäsen voidaan nimittää peräkkäin uudelleen enintään kaksi kertaa.

Keskuskauppakamari voi erottaa jäsenen, jos hänen menettelynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyttämää luottamusta.

3. Sihteeri

Keskuskauppakamari nimeää lautakunnalle sihteerin.

Sihteerin on oltava oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut. Hänellä on oltava riittävä kokemus.

4. Päätösvaltaisuus

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja on estynyt tai esteellinen, lautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä muuta jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen jäsenen puheenjohtajaksi.

5. Esteellisyys

Jäsen on esteellinen asiassa, joka koskee asianosaista, jonka palveluksessa hän on. Lisäksi jäsenen esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren määräyksiä tuomarin esteellisyydestä.

Esteellinen jäsen ei saa osallistua keskusteluun eikä päätöksentekoon. Jäsenen on viipymättä ilmoitettava esteellisyydestään lautakunnan sihteerille.

6. Asian käsittely ja päätöksenteko

Päätökset lautakunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Lautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se käsittele asiaa.

Lautakunnan kokous ja käsitellyt asiat eivät ole julkisia.

7. Pöytäkirja

Lautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset. Pöytäkirja on luottamuksellinen.

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

8. Lausunnonpyytäjä

Lausunnonpyytäjänä voi olla elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö tai viranomainen. Lausunnonpyytäjiä voi olla yksi tai useampia.

Tekemällä lausuntopyynnön lautakunnalle lausunnonpyytäjä sitoutuu noudattamaan lautakunnan sääntöjä.

Jos lausunnonpyytäjiä on kaksi tai useampia, heidän pyynnöstään heidän nimiään ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely).

9. Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö liitteineen on toimitettava lautakunnalle kirjallisesti.

Hakemuksessa on oltava:

 1. asianosaisten, heidän asiamiestensä tai muiden edustajiensa nimi ja yhteystiedot;
 2. yksilöity vaatimus menettelystä, jota lausuntopyyntö koskee;
 3. seikat, joihin vaatimus perustuu;
 4. liitteet, joita lausunnonpyytäjä esittää vaatimustensa tueksi; ja
 5. tarpeellinen valtuutus.

10. Vastaajan kuuleminen

Lautakunnan on varattava vastaajalle mahdollisuus antaa vastaus lausuntopyyntöön. Vastaus liitteineen on toimitettava lautakunnalle kirjallisesti.

Vastaamalla hakemukseen vastaaja sitoutuu noudattamaan lautakunnan sääntöjä.

Vastaukseen tulee sisältyä:

 1. yksilöity lausuma siitä, mitä lausuntopyynnössä on esitetty;
 2. liitteet, joita vastaaja esittää lausumansa tueksi; ja
 3. tarpeellinen valtuutus.

Lautakunta toimittaa vastaajan vastauksen lausunnonpyytäjälle.

11. Asian jatkokäsittely

Kun vastaaja on antanut vastauksen tai kun sitä varten asetettu määräaika on kulunut umpeen, lautakunta ottaa asian viipymättä käsiteltäväkseen. Lautakunta voi oma-aloitteisesti hankkia tarpeelliseksi katsomaansa lisäselvitystä asiassa.

Tarvittaessa lautakunta voi pyytää lisäselvitystä lausunnonpyytäjältä tai vastaajalta.

12. Lautakunnan lausunto

Jos lautakunta katsoo, että vastaaja on menetellyt hyvän kauppatapavan vastaisesti, lautakunta voi antaa sille kehotuksen muuttaa toimintaansa tältä osin.

Lautakunnan lausunto annetaan kirjallisesti. Kukin asianosainen saa yhden kappaleen ja yksi kappale talletetaan lautakunnan arkistoon.

Lausunto on luottamuksellinen.

13. Julkistamislupa

Asianosainen voi pyytää lautakunnalta lausunnon julkistamislupaa lausunnon antamisen jälkeen.

Lautakunta voi myöntää julkistamisluvan, jos

 1. jos vastaaja on menetellyt hyvän kauppatavan vastaisesti;
 2. vastaaja ei noudata lausuntoa;
 3. lupaa pyydetään oikeudenkäyntiä varten;
 4. asianosaisella on tarve saada oikaista siitä esitettyjä tietoja; tai
 5. muusta erityisestä syystä.

Lautakunnan on varattava vastapuolelle mahdollisuus antaa vastaus julkistamislupapyyntöön

Julkistamisluvan myöntämistä harkitessaan lautakunta ottaa huomioon rikkomuksen vakavuuden, tahallisuuden ja toistuvuuden.

Julkistamisluvan saanut anonyymi lausunnonpyytäjä voi pyytää lautakuntaa julkaisemaan lausunnon. Lausunnon julkaiseminen ei saa vaarantaa lausunnonpyytäjän anonymiteettiä.

14. Ennakkolausunto

Elinkeinonharjoittaja voi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa menettelystä, jonka se suunnittelee tekevänsä elinkeinotoiminnassa.

Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Samalla on annettava riittävä ja tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi.

Ennakkolausunto on luottamuksellinen.

15. Lausuntolyhennelmät

Lautakunta voi julkaista lausuntolyhennelmiä siten, ettei asianosasten nimiä tai liikesalaisuuksia paljasteta.

16. Salassapitovelvollisuus

Lautakunnan jäsenen ja sihteerin on pidettävä käsitellyt lausunto- ja ennakkolausuntoasiat salassa.

17. Ohjeet ja määräykset

Lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden käsittelemisestä lautakunnassa.

18. Maksut

Keskuskauppakamari päättää lausunnosta perittävän maksun suuruuden.

19. Voimaantulosäännös

Nämä säännöt tulevat voimaan 15. päivänä maaliskuuta 2017.

Sääntöjä on muutettu viimeksi 1. päivänä tammikuuta 2021.